ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย ในหัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย ในหัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย ในหัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์” ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 – 13.00 น. ณ โรงแรม เอเชีย ห้อง ประกายเพชร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมอภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การประชุม Round Table "ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน"

การประชุม Round Table "ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน"

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม Round Table ในหัวข้อ "ศาสตร์และศิลปการรักษาการเสพติดนิโคติน" (State of the art to smoking cessation) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-12.00 น.

อบรม EVALI Vape or Health: Now or Never

อบรม EVALI Vape or Health: Now or Never

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดย สสส. ขอเชิญแพทย์ในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม EVALI Vape or Health: Now or Never One-day course วันที่ 20, 27 เมษายน และ 10, 12, 17 พฤษภาคม 2564 สิทธิประโยชน์จากการเข้ารับการอบร

"ชุมชนปอดใส ไร้ควันบุหรี่" เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2

"ชุมชนปอดใส ไร้ควันบุหรี่" เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2

"ชุมชนปอดใส ไร้ควันบุหรี่" เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนระบบบริการเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ขอเชิญติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live เพจ "ชวน ช่วย เลิกบุหรี่"

งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัด "งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ" ในโอกาสนี้ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะ ผู้ช่วยเหลือในการให้คำปรึกษา การรักษาพยาบาล และการส่งต่อการรักษาสำหรับผู้ป่วยจิตเวชเป็นอย่างดีตลอดเวลา ๒๕ ปี

โล่ประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ

โล่ประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว และ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้รับ "โล่ประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ" โดยได้รับเกียรติ จาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบโล่ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว คณะแพทยศาสตร์

จดหมายข่าว วิสฺสาส นานาสาระจาก ศจย. ฉบับประจำเดือน กันยายน 2563

จดหมายข่าว วิสฺสาส นานาสาระจาก ศจย. ฉบับประจำเดือน กันยายน 2563

อีกมิติของการสื่อสารงานวิจัย เชิงรุกส่งตรงข้อมูลวิชาการ ให้นักวิจัย นักวิชาการ ภาคีเครือข่ายเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ สนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2563 - 2564 (เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563) ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การแถลงข่าว "โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่"

การแถลงข่าว "โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่"

การแถลงข่าว "โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" บุหรี่ ภัยเงียบของสังคมในยุคปัจจุบัน แต่จะทำอย่างไรให้สังคมไทยยุคใหม่ปลอดจากบุหรี่ พบกับมุมมอง ทัศนคติ ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และของวัยรุ่นยุคใหม่ กับความรับผิดชอบต่อสังคม ในการช่วยสร้างสังคมไทยให้ปลอดจากบุหรี่ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศจย.จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิชาการ บูรณาการภาคี เพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน

ศจย.จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิชาการ บูรณาการภาคี เพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)ได้ดำเนินงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ ในฐานะเสาหลักด้านวิชาการเพื่อการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบของประเทศไทย ศจย.จะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนงานวิชาการ บูรณาการภาคี เพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน

X

Main Menu