ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 20

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 20

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 20 เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม” ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รูปแบบ Hybrid Conference โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

สสส. ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปี 2565

สสส. ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปี 2565

สสส. ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย ปี 2565 (Thai Health Promotion Journal 2022) มาร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทย ยกระดับข้อมูลวิชาการทางสุขภาพมุ่งสู่มาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล

เรียนเชิญร่วมส่งประกวดงานวิจัยในงาน

เรียนเชิญร่วมส่งประกวดงานวิจัยในงาน

เรียนเชิญร่วมส่งประกวดงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม” ในระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม พ.ศ.2565
เงินรางวัล Oral Presentation E-Poster Presentation

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ปี 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ปี 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ปี 2564 ”รู้เท่าทันและเฝ้าระวังภัยคุกคามบุหรี่ไฟฟ้า” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมไพจิตรปวะบุตร อาคารเรียนรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

National Surveillance Survey of Health Effect of E-Cigarette

National Surveillance Survey of Health Effect of E-Cigarette

การประชุมสัมนาเครือข่ายนักวิจัย เรื่อง "National Surveillance Survey of Health Effect of E-Cigarette ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. จัดโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ในรูปแบบ ONLINE เพื่อประชุมสัมมนาเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ แพทย์ และพยาบาลอบรมความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ

พลังขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่”พบกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

พลังขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่”พบกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

เตรียมรับชม รายการที่นี่มีเรื่อง ปี 3 ตอน “พลังขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่”พบกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เวลา 09.00-10.00 น. ทางช่อง Cable Channel 37HD และเครือข่ายเคเบิลทีวีทั่วประเทศ

การประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิกครั้งที่13 (13th APACT 2021 Bangkok)

การประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิกครั้งที่13 (13th APACT 2021 Bangkok)

การประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเชียแปซิฟิกครั้งที่13 (13th APACT 2021 Bangkok) ภาคีต้านบุหรี่ 4 พันคนทั่วโลกร่วมประชุม กำหนดอนาคตสังคมไร้ยาสูบ (Smoke free Society) อัพเดตบุหรี่เชื่อมโยงโควิด-19 ร่วมประกาศปฏิญญาเรียกร้อง 17 ข้อ พร้อมนำงานวิจัยมาปรับแผนการควบคุมยาสูบในไทย เพิ่มความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะเยาวชนรับไม้ต่อ สร้างอนาคตสังคมไร้ยาสูบ

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 TRC INTERNATIONAL CONFERENCE 2021

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 TRC INTERNATIONAL CONFERENCE 2021

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย .) ขอเรียนเชิญภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ เข้าร่วมการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 TRC INTERNATIONAL CONFERENCE 2021 “Empowering Policy Implementation on Tobacco Control” ใน APACT 2021 (13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health)

EVALI  E-cigarette  or Vaping Product Use-Associated Lung Injury

EVALI E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดย สสส. ขอเชิญแพทย์ในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม EVALI E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury
Vape or Health: Now or Never

X

Main Menu