กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า

กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00 น. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า ภายใต้โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการขายบุหรี่ไฟฟ้าและการสร้างองค์ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า

ณ โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ เขตหนองจอก สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ อาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพิษวิทยาในเด็กและเวชศาสตร์วัยรุ่น) และ นายถิระ หงสกุล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ สคบ. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัย อันตราย ข้อกฎหมาย บทลงโทษ ที่เกี่ยวข้องบุหรี่ไฟฟ้า ให้แก่น้องๆ นักเรียน รวมถึงครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ให้รู้เท่าทัน มีความเข้าใจ ไม่ให้หลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งในส่วนของการครอบครอง การจำหน่าย และการให้บริการ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสินค้าอันตรายและสิทธิผู้บริโภคเบื้องต้น อันจะเป็นการพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิตแก่เยาวชน ซึ่งส่งผลถึงปัญหาต่างๆ ในครอบครัวและสังคม

https://www.facebook.com/100066340341325/posts/pfbid02MN3C5wAFLEdnw4sshKjpf4Z79pME7qvAPDENx13xiEpw1iqjNiWeKtiXwcBXw4d2l/

act100624


พิมพ์