กิจกรรม ศจย.

ร่วมแถลงข่าว เรื่อง เปิดโปงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทบุหรี่

ร่วมแถลงข่าว เรื่อง เปิดโปงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทบุหรี่

วันที่ 4 ก.ค.62 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และเลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมแถลงข่าว เรื่อง เปิดโปงกลยุทธ์ล่าสุดของบริษัทบุหรี่ กับ ทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ ผอ.ศจย.ประกาศยืนกรานชัดเจนว่า "เราจะไม่สังฆกรรมกับอุตสาหกรรมยาสูบ และเราจะมุ่งมั่นสร้างงานวิจัยเพื่อปกป้องสุขภาพคนไทยครับ"

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) อ.รณชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน จากกระทรวงและส่วนราชการต่างๆ ให้รับทราบ ประเด็นการตระหนักรู้ เรื่องบุหรี่

พุทธศาสนา ศีลห้า และยาสูบ

พุทธศาสนา ศีลห้า และยาสูบ

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร นักวิชาการด้านกฎหมาย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอบทความเรื่อง “พุทธศาสนา ศีลห้า และยาสูบ” ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย (Philosophy and Religion Society of Thailand)

ฉากทัศน์ ของอำนาจตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมยาสูบ

ฉากทัศน์ ของอำนาจตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมยาสูบ

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร นักวิชาการด้านกฎหมาย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอบทความเรื่อง “ฉากทัศน์ ของอำนาจตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมยาสูบ” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในชื่องาน “Tu Law Young Researchers Workshop 2018

มาตรการภาษียาเส้น เพื่อลดการบริโภคยาสูบให้ได้ตามเป้าหมาย

มาตรการภาษียาเส้น เพื่อลดการบริโภคยาสูบให้ได้ตามเป้าหมาย

กิจกรรม ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา เรื่อง “มาตรการภาษียาเส้น เพื่อลดการบริโภคยาสูบให้ได้ตามเป้าหมาย” จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศจย จัดประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการฯ เพื่อกำหนดประเด็นวิจัยสำคัญ

ศจย จัดประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการฯ เพื่อกำหนดประเด็นวิจัยสำคัญ

ศจย.จัดประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการฯ เพื่อกำหนดประเด็นวิจัยสำคัญ เมื่อวันที่  20 กันยายน พ.ศ.2561  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ  (ศจย.) โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการ ศจย. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการปรึกษาวิชาการ ศจย. ครั้งที่ 1/2561 โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นพ.หทัย  ชิตานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานคณะกรรมการ

สรุปวาระการประชุมกลุ่มศึกษานโยบายเศรษฐศาสตร์ด้านยาสูบ

สรุปวาระการประชุมกลุ่มศึกษานโยบายเศรษฐศาสตร์ด้านยาสูบ

สรุปวาระการประชุมกลุ่มศึกษานโยบายเศรษฐศาสตร์ด้านยาสูบ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : 17 คน หน่วยงานผู้จัด : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ผู้สรุปการประชุม : นางสาวสุภัทรา โนนคล้อ บันทึกการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม : ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์

X

Main Menu