กิจกรรม ศจย.

การประชุมพัฒนางานขับเคลื่อนด้าน tobacco control และการพัฒนางานวิจัยเพื่อศึกษา

การประชุมพัฒนางานขับเคลื่อนด้าน tobacco control และการพัฒนางานวิจัยเพื่อศึกษา

การประชุมพัฒนางานขับเคลื่อนด้าน tobacco control และการพัฒนางานวิจัยเพื่อศึกษา multicultural context ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน หารือความร่วมมือร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์

การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานครอบครัวปลอดบุหรี่

การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานครอบครัวปลอดบุหรี่

ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2563 ณ โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ตกรุงเทพฯ โดย อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่าย ในประเด็นการสร้างชุมชนเป็นฐานเพื่อการควบคุมยาสูบ

กิจกรรมมหกรรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ" ประจำปี 2563

กิจกรรมมหกรรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ" ประจำปี 2563

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จัด "กิจกรรมมหกรรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ" ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรามาดา บายวินเเดม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

WHO FCTC ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ

WHO FCTC ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ

วันที่ 8 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศจย.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “WHO FCTC ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ

การประชุมวิชาการ เรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้า ภัยคุกคามหลัง Covid-19"

การประชุมวิชาการ เรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้า ภัยคุกคามหลัง Covid-19"

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม วนธารา จังหวัดพิษณุโลก จัดโดย คณะสาธารณมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) โดย นพ.รณชัย ผู้อำนวยการ ศจย. ได้เป็นประธานเปิดและ บรรยายพิเศษ เรื่อง "พิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า / สถานการณ์ของ Covid-19" และ อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศจย.ได้บรรยาย เรื่อง กฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า

การจัดเก็บข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวจากภัยควันบุหรี่ เพื่อ “บ้านปลอดบุหรี่”

การจัดเก็บข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวจากภัยควันบุหรี่ เพื่อ “บ้านปลอดบุหรี่”

การจัดเก็บข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวจากภัยควันบุหรี่ เพื่อ “บ้านปลอดบุหรี่” (สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตใหม่)  วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฯ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา และผู้อำนวยการ ศจย.

การอบรมการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัวภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID19

การอบรมการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัวภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID19

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) และ ผู้อำนวยการ ศจย. เป็นประธานเปิด "การอบรมการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 กล่าวว่า จะเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ ด้วยงานวิชาการ

จัดกิจกรรม "#ชุมชนเป็นฐานเพื่อการควบคุมยาสูบในระดับท้องถิ่น"

จัดกิจกรรม "#ชุมชนเป็นฐานเพื่อการควบคุมยาสูบในระดับท้องถิ่น"

ศจย. ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "#ชุมชนเป็นฐานเพื่อการควบคุมยาสูบในระดับท้องถิ่น" 2 สิงหาคม 2563 เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาการควบคุมยาสูบของชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี ภายใต้หลักสร้างความเข้มแข็งจาก ฐาน สู่ บน ในระดับนโยบาย เพื่อตอบรับกลไก คณะกรรมการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

คณะทำงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ ประจำภาคกลาง

คณะทำงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ ประจำภาคกลาง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในการประชุมริเริ่ม จัดตั้ง คณะทำงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ ประจำภาคกลาง อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานภารกิจ ศจย.ในการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ตลอดจนงานชุมชนเป็นฐานเพื่อการควบคุมยาสูบ

X

Main Menu