กิจกรรม ศจย.

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเพื่อสนับสนุนการควบคุมยาสูบในพื้นที่

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเพื่อสนับสนุนการควบคุมยาสูบในพื้นที่

วันนี้ 15 ต.ค. 2563 ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย กรรมการกำกับทิศของ ศจย. และ ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศจย. ร่วมเป็นวิทยากร ให้กับ มูลนิธิเพื่อครอบครัว ใน "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนการควบคุมยาสูบในพื้นที่"

การแถลงข่าว “ปฏิรูปวิถีแรงงาน เลิกสูบ เลิกจน”

การแถลงข่าว “ปฏิรูปวิถีแรงงาน เลิกสูบ เลิกจน”

(12 ตุลาคม 2563) ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการแถลงข่าว “ปฏิรูปวิถีแรงงาน เลิกสูบ เลิกจน” เพื่อเชิญชวนกลุ่มผู้ใช้แรงงานปฏิรูปวิถีชีวิตเพื่อเลิกสูบบุหรี่อย่างถาวร โดยมี -ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการควบคุมยาสูบในกลุ่มแรงงานไทย

การประชุมพัฒนางานขับเคลื่อนด้าน tobacco control และการพัฒนางานวิจัยเพื่อศึกษา

การประชุมพัฒนางานขับเคลื่อนด้าน tobacco control และการพัฒนางานวิจัยเพื่อศึกษา

การประชุมพัฒนางานขับเคลื่อนด้าน tobacco control และการพัฒนางานวิจัยเพื่อศึกษา multicultural context ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน หารือความร่วมมือร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์

การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานครอบครัวปลอดบุหรี่

การอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานครอบครัวปลอดบุหรี่

ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2563 ณ โรมแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ตกรุงเทพฯ โดย อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่าย ในประเด็นการสร้างชุมชนเป็นฐานเพื่อการควบคุมยาสูบ

กิจกรรมมหกรรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ" ประจำปี 2563

กิจกรรมมหกรรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ" ประจำปี 2563

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จัด "กิจกรรมมหกรรมเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ" ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรามาดา บายวินเเดม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

WHO FCTC ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ

WHO FCTC ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ

วันที่ 8 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ศจย.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “WHO FCTC ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ

การประชุมวิชาการ เรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้า ภัยคุกคามหลัง Covid-19"

การประชุมวิชาการ เรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้า ภัยคุกคามหลัง Covid-19"

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม วนธารา จังหวัดพิษณุโลก จัดโดย คณะสาธารณมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) โดย นพ.รณชัย ผู้อำนวยการ ศจย. ได้เป็นประธานเปิดและ บรรยายพิเศษ เรื่อง "พิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า / สถานการณ์ของ Covid-19" และ อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศจย.ได้บรรยาย เรื่อง กฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า

การจัดเก็บข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวจากภัยควันบุหรี่ เพื่อ “บ้านปลอดบุหรี่”

การจัดเก็บข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวจากภัยควันบุหรี่ เพื่อ “บ้านปลอดบุหรี่”

การจัดเก็บข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวจากภัยควันบุหรี่ เพื่อ “บ้านปลอดบุหรี่” (สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตใหม่)  วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฯ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา และผู้อำนวยการ ศจย.

การอบรมการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัวภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID19

การอบรมการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัวภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID19

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) และ ผู้อำนวยการ ศจย. เป็นประธานเปิด "การอบรมการสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว ภายใต้สถานการณ์การระบาด COVID-19 กล่าวว่า จะเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องบ้านปลอดบุหรี่ลดความรุนแรงฯ ด้วยงานวิชาการ

X

Main Menu