การควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

ปี ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย ดาวน์โหลด
2555 บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ผศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
ชื่องานวิจัย นักวิจัย
จัดทำโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) TRC.