ปกป้องบุคคลจากควันบุหรี่

ปี ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย ดาวน์โหลด
2549 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง “บ้านปลอดบุหรี่ : ศึกษาในชนบท” รศ.ดร.นัยนา บุญทวียุวัฒน์ และคณะ
2551 ความคิดเห็นต่อการรณรงค์ “บ้านปลอดบุหรี่” : กรณีศึกษาผู้ปกครองที่ใช้บริการและบุคลากรของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
2552 การสำรวจการปฏิบัติตามกฎหมายและความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบายเขตปลอดบุหรี่ : กรณีจังหวัดสุโขทัย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ และคณะ
2552 ความคิดเห็นต่อกฎหมายสถานบันเทิงเป็นเขตปลอดบุหรี่ : กรณีศึกษาเจ้าของ/ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกค้าในสถานบันเทิง และเจ้าหน้าที่ควบคุมกฎหมายใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน (ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
2552 โครงการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในสมุนไพรหญ้าดอกขาว ดลรวี ลีลารุ่งระยับ และคณะ
2552 ร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างโรงเรียนปลอดบุหรี่ กรณีศึกษา โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จังหวัดแพร่ ปกรณ์ วชิรัคกุล และคณะ
2553 สถานการณ์และความคิดเห็นต่อการดำเนินการร้านอาหารประเภทไม่มีเครื่องปรับอากาศปลอดบุหรี่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 ในจังหวัดพิจิตร รุ่งทิวา มโนวชิรสรรค์ และคณะ
2554 บุหรี่ในสถานบันเทิง จากนโยบายสู่การปฏิบัติ: การประเมินการบังคับใช้กฎหมาย การนำนโยบายไปปฏิบัติและรูปแบบการสูบและการขายในสถานบันเทิง รศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล และคณะ
2554 ประสิทธิผลการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18/2550 ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535: กรณีตลาดสดและตลาดนัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ และคณะ
2554 การประเมินผลลัพธ์โครงการ “สุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี” ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ และคณะ
2554 ร้อยเอ็ด: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุจิเรข บุญกาพิมพ์ และคณะ
2555 การสัมผัสควันบุหรี่มือสองในบ้านและการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ชุมชนช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา ดร.วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ และคณะ
2555 การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัดเลย ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ และคณะ
2555 การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลง จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร และคณะ
2556 การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัดหนองบัวลำภู คณะผู้วิจัยประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัดหนองบัวลา ภู 
2556 โครงการวิจัยประเมินจังหวัดเชียงราย น่าน และ แม่ฮ่องสอนเพื่อมุ่งสู่จังหวัดปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
2556 การประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดปัตตานีเพื่อการเปลี่ยนแปลง ผศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม และคณะ
2556 การประเมินจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ และคณะ
2556 การประเมินสถานการณ์ควันบุหรี่มือสองในท่าอากาศยานนานาชาติ โดยการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ และคณะ
2557 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างและใช้มาตรการทางสังคมในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่และคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ของแรงงานย้ายถิ่นในแคมป์คนงานนอกระบบทางการเกษตรกรรม รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน และคณะ
2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 กรณีศึกษารถสาธารณะชนิดรถแท็กซี่ ดร.ดวงใจ บรรทัพ และคณะ
2560 มาตรการที่เหมาะสมต่อการลดควันบุหรี่มือสองในสถานประกอบการ: กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมบางชัน และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร อ.จิรนนท์ พุทธา  และคณะ
2561 การประเมินประสิทธิผลของมาตรการระดับประเทศด้านสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ในจังหวัดหนองคาย สิริกร นามลาบุตร และคณะ
2549 การได้รับควันบุหรี่มือสองและการฝึกทักษะในการช่วยเลิกยาสูบของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 3 ในประเทศไทย พิศิษฐ์ นามจันทรา และคณะ  
2554 Association between Exhaled Carbon Monoxide and Oral Health Status in Active and Passive Smokers Supaporn Chatrchaiwiwatana PhD et al.  
2556 Assessment of secondhand smoke in international airports in thailand, 2013. Nipapun Kungskulniti et al.  
2556 Determining the burden of secondhand smoke exposure on the respiratory health of thai children Naowarut Charoenca et al.  
2556 Perception of Tourists Regarding the Smoke-Free Policy at Suvarnabhumi International Airport, Bangkok, Thailand Nithat Sirichotiratana et al.  
2557 ผลของการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนต่อพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นันท์ธิยาภรณ์ มะละศิลป์ และคณะ  
2557 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ทำงานปลอดบุหรี่กับความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จังหวัดมหาสารคาม แฉล้ม รัตนพันธุ์ และคณะ  
2557 การใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การสัมผัสควันบุหรี่มือสองและการอบรมเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในนักศึกษาพยาบาล: การสํารวจข้อมูลนักศึกษาวิชาชีพสุขภาพในประเทศไทยเพื่อการควบคุมยาสูบ สุนิดา ปรีชาวงษ์ และคณะ  
2557 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของนอร์ทริปไทลีนและหมากฝรั่งนิโคติน ร่วมกับการให้คําปรึกษาโดยเภสัชกร สําหรับการเลิกสูบบุหรี่ในผู้ติดนิโคติน ดวงจินดา คําสุข และคณะ  
2557 การพัฒนาและสํารวจความพึงพอใจของเวปไซต์ออนไลน์เครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่: ระยะที่ 1 ชลลดา ไชยกุลวัฒนา และคณะ  
2557 การสํารวจการรับรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ผ่านทางบริการออนไลน์เครือข่ายชุมชนคนเลิกสูบบุหรี่: ระยะที่ 2 อนันต์ ไชยกุลวัฒนา และคณะ  
2557 การเสริมพลังอํานาจของครอบครัวผู้ป่วยเบาหวานเพื่อลดการสัมผัสควันบุหรี่ในบ้าน สมจิตร แดนสีแก้ว   
2557 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรี่มือสองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร อนุศฎา นุราภักดิ์ และคณะ  
2557 มาตรการกฎหมายในการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา พัชมณ ใจสอาด และคณะ  
2558 Environmental tobacco smoke exposure and health disparities: 8- year longitudinal findings from a large cohort of thai adults Thanh Tam Tran et al.  
2558 Tobacco Smoke Pollution from Designated Smoking Rooms in Bangkok’s Major International Airport Jintana Peesing et al.  
2559 อัตราการเลิกสูบบุหรี่หลังจากได้รับการบริการเลิกบุหรี่จากเภสัชกรชุมชน ระพีพรรณ ฉลองสุข และคณะ  
ชื่องานวิจัย นักวิจัย
จัดทำโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) TRC.