มาตรการราคาและภาษียาสูบ

ปี ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย ดาวน์โหลด
2549 ศึกษาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตเพื่อการควบคุมการสูบบุหรี่ซิกาแรต ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ และคณะ
2551 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรต ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ และคณะ
2553 ผลของการเปลี่ยนแปลงมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย ดร.กนต์ธีร์ นุชสุวรรณ และคณะ
2554 ศึกษาภาระภาษีบุหรี่ของประชากรไทย อนุวัฒน์ ชลไพศาล 
2555 การทบทวนวรรณกรรมเรื่องการสูญเสียผลิตภาพจากการสูบบุหรี่: การวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดค่าปรับจากรายได้ เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว 
2556 การสำรวจราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นในประเทศไทย กาญจนา ตั้งปกรณ์ และคณะ
2560 ผลกระทบของอัตราภาษีบุหรี่ต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ผช.ดร.ศักรินทร์ นนพจน์   
2557 DOES CIGARETTE TAX AFFECT SMOKERS?: THE THAILAND CONTROVERSY Jakchai Tittabut   
2558 Smokers’ Strategic Responses to Sin Taxes: Evidence from Panel Data in Thailand Justin S. White et al.  
ชื่องานวิจัย นักวิจัย
จัดทำโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) TRC.