การวิจัย การสำรวจและการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ปี ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย ดาวน์โหลด
2549 การสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการบริโภคยาสูบของนักศึกษาวิชาชีพสุขภาพในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549 : นักศึกษาทันตแพทย์ ลัคนา เหลืองจามีกร และคณะ
2549 ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย การสำรวจกลุ่มผู้สูบบุหรี่ระดับประเทศ รอบที่ 2 (พ.ศ.2549) ภายใต้โครงการ International Tobacco Control Policy-Southeast Asia บุปผา ศิริรัศมี และคณะ
2549 การวิจัยเชิงสำรวจวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการควบคุมการบริโภคยาสูบ ทนพญ.คมเนตร เตียงพิทยากร และคณะ
2550 การวิจัยเชิงสำรวจวิชาชีพสาธารณสุขและการควบคุมการบริโภคยาสูบ สุรินธร กลัมพากร และคณะ
2551 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิง ธนาดล เก่งการพานิช และคณะ
2552 พฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการสูบบุหรี่ของผู้นำทางศาสนา : กรณีศึกษาพระและผู้นำทางศาสนา ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาค สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
2552 การประเมินความจำเป็นในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการควบคุมยาสูบ ปัตถัม บุญกูล 
2552 การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ สมนึก ธีระภัทรานนท์ และคณะ
2552 การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ ชณิษฐ์ชา บุญเสริม และคณะ
2552 การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดตรัง ณินท์ญาดา รองเดช และคณะ
2552 การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมหมาย กล้าณรงค์ และคณะ
2552 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน จังหวัดระนอง เรณู บุญจันทร์ และคณะ
2552 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี วิลาวัณย์ ประทีปแก้ว และคณะ
2553 การบริโภคยาสูบและการสูบบุหรี่มือสองในกลุ่มแรงงานย้ายถิ่นชั่วคราวในบริบทนโยบายการควบคุมยาสูบไทย: กลุ่มแรงงานย้ายถิ่นชั่วคราว รับจ้างตัดอ้อย จังหวัดสุโขทัย อนุกูล มะโนทน และคณะ
2553 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) เรื่อง การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการสูบบุหรี่ ดร.รังสิต ศรจิตติ และคณะ
2553 พฤติกรรมและทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นหญิงไทย: กรณีศึกษาวัยรุ่นหญิงไทยอายุ 15-25 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน (ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
2553 พฤติกรรมและทัศนคติในการสูบบุหรี่ของพ่อ: กรณีศึกษาพ่อที่สูบบุหรี่และมีลูกอายุไม่เกิน 10 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน (ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
2553 กลุ่มติดตามเฝ้าระวังและศึกษาอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ และคณะ
2553 การศึกษาทบทวนองค์ความรู้ที่มีอยู่ของโรคมะเร็งปอดที่เป็นผลจากการสูบบุหรี่ รศ.นพ. หัชชา ศรีปลั่ง 
2554 ผลของการสูบบุหรี่ที่มีสารอนุมูลอิสระต่อระดับโฮโมซีสตีน วิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระในเลือด: ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ ดร.ดวงกมล วิรุฬห์อุดมผล และคณะ
2554 การศึกษาบทบาทของยาสูบไร้ควันเพื่อการควบคุมยาสูบระดับประเทศและนานาชาติในทศวรรษหน้า รศ.ทพ.วรนัติ วีระประดิษฐ์ และคณะ
2554 ความฉ้อฉลและหลอกลวงของบริษัทบุหรี่ นพ.หทัย ชิตานนท์ และคณะ
2555 การส่งเสริมพลังและพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพชุมชนร่วมใจรณรงค์ปลอดบุหรี่ในกลุ่มเยาวชน : สุขศึกษาชุมชนและการเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ผศ.ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ และคณะ
2555 กระบวนการเพื่อการเรียนรู้ สู่การสร้างความตระหนัก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ ในกลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่า กรณีศึกษาอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ปฏิภาณ อายิ และคณะ
2555 การสร้างและพัฒนามาตรการทางสังคม เพื่อควบคุมการบริโภคและการจําหน่ายยาเส้น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา 3 จังหวัดในภาคอีสาน รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะ
2555 การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร.ต.กฤษฎ์ ศรีเพ็ญ ร.น. และคณะ
2556 การติดตามเฝ้าระวังและศึกษาอุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทย ระยะที่ 3 หน่วยวิจัยปฎิบัติการและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
2556 การศึกษาการนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดพัทลุง จารุวรรณ ชูสงค์ และคณะ
2556 การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดอำนาจเจริญ สมเกียรติ ธรรมสาร และคณะ
2556 การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดอุบลราชธานี ถนอมศักดิ์ บุญสู่ และคณะ
2556 การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดสุรินทร์ ชาติพิพัฒน์ บุญสุนทรสวัสดิ์ และคณะ
2556 วิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดกาฬสินธุ์ แอนนา แสบงบาล และคณะ
2556 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดสตูล กัลยทรรศน์ ติ้งหวัง และคณะ
2556 การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดศรีสะเกษ ประจวบ จันทร์หมื่น และคณะ
2556 การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2555 ประเด็น: การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาสูบในสถานศึกษา จังหวัดลำพูน อุดม สุริยะวงค์ และคณะ
2556 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำมติสมัชชาชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดชุมพร ปี 2556 สมใจ ด้วงพิบูลย์ 
2556 หนองบัวลำภู: การประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลง สังคม ศุภรัตนกุล และคณะ
2556 การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องมาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ระดับจังหวัดตรัง สุวณี สมาธิ และคณะ
2557 การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการควบคุมยาสูบสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช N/A 
2557 กลุ่มวิชาการและวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับพื้นที่ ปีที่ 1 หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
2557 การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติในชุมชนบ้านขามเรียง หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม อมร สุวรรณนิมิตร และคณะ
2557 การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือแนวทางการดาเนินงานในโรงเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบกับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย สุบันโญ จีนารงค์ และคณะ
2558 การมีส่วนร่วมของเยาวชนกับการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สัคพัศ แสงฉาย และคณะ
2558 การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ผศ.ดร.ยุพา จิ๋วพัฒนกุล และคณะ
2558 เล่ห์เหลี่ยมของบริษัทฟิลลิปมอร์ริส (PM) ที่มีผลต่อการควบคุมยาสูบ รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า และคณะ
2553 Effects of occupational exposures and smoking on lung function in tile factory worker Maritta S.Jaakkola et al.  
2554 Evidence for Subclinical Avian Influenza Virus Infections Among Rural Thai Villagers Benjawan P. Khuntirat et al.  
2554 Factors associated with self-reported number of teeth in a large national cohort of thai adults Vasoontara Yiengprugsawan et al.  
2554 Oral Health-Related Quality of Life among a large national cohort of 87,134 Thai adults Vasoontara Yiengprugsawan et al.  
2554 Prevalence and Social Correlates of Sexual Intercourse among School-Going Adolescents in Thailand Karl Peltzer et al.  
2554 Prevalence of Dyslipidemia in Thai Schoolchildren Sanguansak Rerksuppaphol MD et al.  
2554 Situation Analysis of Risk Factors Related to Non-communicable Diseases in Khon Kaen Province, Thailand  Supannee Promthet et al.  
2554 SMOKING BEHAVIOR AMONG ADOLESCENTS IN THAILAND AND MALAYSIA Tawima Sirirassamee et al.  
2554 Socioeconomic differences in the effectiveness of the removal of the "light" descriptor on cigarette packs: Findings from the international tobacco control (ITC) thailand survey Mohammad Siahpush et al.  
2554 Socioeconomic Status and Smoking Among Thai Adults: Results of the National Thai Food Consumption Survey Nattinee Jitnarin, PhD et al.  
2555 A Multilevel Study of Smoking among Youths in School at Buriram Province Chutima Deesawat et al.  
2555 Cigarette Consumption among Foreign Tourists in Thailand Lakkhana Termsirikulchai PhD et al.  
2555 Cross-cultural analysis of cognitive attributions of smoking in Thai and South Korean adolescents Page RM et al.  
2555 Prevalence of smokeless tobacco use among adults in WHO South-East Asia Sinha DN et al.  
2555 Smoking Beliefs and Behavior Among Youth in South Korea, Taiwan, and Thailand Joann Lee et al.  
2555 Smoking prevalence among monks in Thailand. Eval Health Prof, Kungskulniti N et al.  
2555 Social Determinants of Health and Tobacco Use in Thirteen Low and Middle Income Countries: Evidence from Global Adult Tobacco Survey Krishna M. Palipudi et al.  
2555 Thai Adolescents' Normative Beliefs of the Popularity of Smoking Among Peers, Adults, the Successful and Elite, and Parents Randy M. Page et al.  
2555 Three Intervention Levels for Improving Smoking Behavior Among Royal Thai Army Conscripts Pannee Pantaewan et al.  
2555 Tobacco Use in 3 billion individuals from 16 countries: an analysis of nationally representative cross-sectional household surveys N/A   
2556 Association between Smoking and Mortality: Khon Kaen Cohort Study, Thailand Siriporn Kamsa-ard et al.  
2556 BDNF Val66Met polymorphism and serum concentrations of BDNF with smoking in Thai males K. Suriyaprom et al.  
2556 Betel Quid Chewing and Upper Aerodigestive Tract Cancers: A Prospective Cohort Study in Khon Kaen, Thailand Wilas Kampangsri et al.  
2556 Comparing the Experience of Regret and Its Predictors Among Smokers in Four Asian Countries: Findings From the ITC Surveys in Thailand, South Korea, Malaysia, and China Natalie Sansone MASc et al.  
2556 Cross-country comparison of waterpipe use: Nationally representative data from 13 low and middle-income countries from the Global Adult Tobacco Survey (GATS) Jeremy Morton et al.  
2556 Current manufactured cigarette smoking and roll-your-own cigarette smoking in Thailand: Findings from the 2009 Global Adult Tobacco Survey Sarunya Benjakul et al.  
2556 Hardcore Smoking in Three South-East Asian Countries: Results  from the Global Adult Tobacco Survey Jugal Kishore et al.  
2556 Health risk factors and the incidence of hypertension: 4-Year prospective findings from a national cohort of 60 569 Thai Open University students Prasutr Thawornchaisit et al.  
2556 Health-Risk Factors and the Prevalence of Hypertension: Cross-Sectional Findings from a National Cohort of 87 143 Thai Open University Students Prasutr Thawornchaisit et al.  
2556 Perception and Knowledge on Health Risks by Waterpipe Tobacco-Smoking Tourists in a Night Spot of Bangkok, Thailand Chardsumon Prutipinyo PhD et al.  
2556 Smoking and death in Thai diabetic patients: The Thailand diabetic registry cohort Pratipanawatr T et al.  
2556 The life Experiences of Thai Women and Smoking: A Phenomenological Study Weena Thiangtham DrPH et al.  
2557 Aberrant Methylation of Hypermethylated-in- Cancer-1 and Exocyclic DNA Adducts in Tobacco Smokers Marco E. M. Peluso et al.  
2557 Developing a motivation – to – quit scale among Thai adolescent smokers Suwimon  Rojnawee et al.  
2557 Development and evaluation of two- dimensional smoking abstinence self-esteem scale in college students Monthira B. Thaveesri et al.  
2557 Drinking Patterns and Their Predictive Factors : a Case Study of a Community in Phayao Province, Thailand Donnapa Hongtong et al.  
2557 Factors Predicting High Estimated 10- Year Stroke Risk: Thai Epidemiologic Stroke Study Suchat Hanchaiphiboolkul MD et al.  
2557 Gene-environment interaction involved in cholangiocarcinoma in the Thai population: Polymorphisms of DNA repair genes, smoking and use of alcohol Nopparat Songserm et al.  
2557 Implementing the Alcohol, Smoking, Substance Involvement Screening Test and linked brief intervention service in primary care in Thailand Sawitri Assanangkornchai et al.  
2557 Investigation of CD4+ T cell numbers in HIV-infected patients among smokers and non-smokers in Thailand Sanguansittianan S. et al.  
2557 Normal Solid Gastric Emptying Values Measured by Scintigraphy Using Asian-Style Meal: A Multicenter Study in Healthy Volunteers Pataramon Vasavid et al.  
2557 Prevalence and sociodemographic determinants of tobacco use in four countries of the World Health Organization: South- East Asia region: Findings from the Global Adult Tobacco Survey Palipudi K et al.  
2557 Risk Factors of Type II Diabetes Mellitus among People Aged 40 Years and Above in Ban-Na Makhuea Sub-District, Sahatsakhan District, Kalasin Province, Thailand Chonthida Yotharin et al.  
2557 Stroke Incidences and Related Factors Among Employees Working at the Central Office of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT): a Prospective-Descriptive Study Worakorn Mai-um1 et al.  
2557 The Relationship Between Smoking, Body Weight, Body Mass Index, and Dietary Intake Among Thai Adults: Results of the National Thai Food Consumption Survey. Nattinee Jitnarin, PhD et al.  
2557 Tobacco Smoke Exposure and Breast Cancer Risk in Thai Urban Females Chaisak Pimhanam et al.  
2557 ความชุกปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและภาวะซึมเศร้าภายหลังโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดพัทลุง: การศึกษาแบบตัดขวาง จุฑารัตน์ สถิรปัญญา และคณะ  
2557 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมกับปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคหลอดเลือดสมอง: โครงการศึกษาระบาดวิทยาโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย บุญชัย พิพัฒน์วนิชกุล และคณะ  
2557 ปัจจัยทํานายสมรรถภาพปอดของผู้ประกอบอาชีพขับมอเตอร์ไซด์รับจ้างเขตกรุงเทพมหานคร พรรณิภา สืบสุข และคณะ  
2557 ผลการส่งเสริมความสามารถการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตร เบญจมาศ หวาจ้อย   
2557 อัตราการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี วราภรณ์ ประทีปธีรานันต์   
2558 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่เป็นประจำของนักเรียนชาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี สายใจ จารุจิตร และคณะ  
2558 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทดลองสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดปทุมธานี จิราภรณ์ จันทร์แก้ว และคณะ  
2558 Dialysis Dose and Risk Factors for Death Among ESRD Patients Treated with Twice-Weekly Hemodialysis: A Prospective Cohort Study Thanachai Panaput  et al.  
2558 Effects of a Brief Intervention for Substance Use on Tobacco Smoking and Family Relationship Functioning in Schizophrenia and Related Psychoses: A Randomised Controlled Trial Nopporn Tantirangsee, M.D. et al.  
2558 Health Risk Behavior Among Thai Youth Tawima Sirirassamee MD et al.  
2558 Health-Risk Factors and the Prevalence of Chronic Kidney Disease: Cross-Sectional Findings from a National Cohort of 87 143 Thai Open University Students Prasutr Thawornchaisit et al.  
2558 Hypertension Registry at the Bangkok Hospital Medical Center, Bangkok Thailand: 2-year Experience. Rungtanapirom S, MD   
2558 PARENTAL KNOWLEDGE OF THE ADVERSE EFFECTS OF HOUSEHOLD TOBACCO SMOKE EXPOSURE IN ASTHMATIC CHILDREN Supanun Poopat et al.  
2558 Preliminary Effects of Progressive Muscle Relaxation on Cigarette Craving and Withdrawal Symptoms in Experienced Smokers in Acute Cigarette Abstinence: A Randomized Controlled Trial. Thatsanee Limsanon et al.  
2558 Prevalence of Cigarette Smoking and Associated Risk Factors Amongst Middle-School Students in Ongkharak District, Thailand Rerksuppaphol L et al.  
2558 Screening and concurrent brief intervention of conjoint hazardous or harmful alcohol and tobacco use in hospital out- patients in Thailand: A randomized controlled trial Supa Pengpid et al.  
2558 Smoking, Hemoglobin A1c and Complications in People with Type 2 Diabetes Mellitus. Saibuathong N, RN   
2558 การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันมันชีวมวลที่ได้จากก้านใบยาสูบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา ferrierite, ZSM-5 และ Co-Mo/Al2O3 สาวิตรี มูลิกา และคณะ  
2558 การศึกษาเปรียบเทียบการบริโภคยาสูบในนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2548 กับ 2554 โดยใช้แบบสํารวจการบริโภคยาสูบสําหรับกลุ่มนักศึกษาวิชาชีพสุขภาพระดับโลก ปิยะนารถ จาติเกตุ และคณะ  
2558 การสร้างความหมายและองค์ประกอบเชิงสร้างสรรค์ของสื่อทัศน์เพื่อโน้มน้าวใจในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี   
2558 การสํารวจความชุกและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลําภู ธีระวัฒน์ เจริญชัยรัตนะ และคณะ  
2558 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุหญิงจังหวัดลําพูน ลลิตา พนาคร และคณะ  
2558 ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์กับการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำในเขตอำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ  สาโรจน์ ประพรมมา   
ชื่องานวิจัย นักวิจัย
จัดทำโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) TRC.