ความรับผิดของธุรกิจยาสูบ

ปี ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย ดาวน์โหลด
2560 ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนจากอุตสาหกรรมยาสูบ ตาม FCTC มาตรา 19 ของประเทศไทย วศิน พิพัฒนฉัตร
ชื่องานวิจัย นักวิจัย
จัดทำโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) TRC.