ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนยาสูบ

ปี ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย ดาวน์โหลด
2550 เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องการควบคุมบุหรี่ รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะ
2551 สถานการณ์และแนวโน้มการปลูกยาสูบพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน ปรีชา อุปโยคิน และคณะ
2551 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ และพืชที่ปลูกทดแทนยาสูบ ในตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล 
2553 เส้นทางยาเส้น เกษตรกรผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภคบุหรี่มวนเอง รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง และคณะ
2557 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบของเกษตรกรปลูกยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย วศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล และคณะ  
2558 Green Tobacco Sickness among Thai Traditional Tobacco Farmers, Thailand T Saleeon et al.  
2558 ความสําเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ในพื้นที่ 3 จังหวัด ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย รัชนี อุตมะ และคณะ  
2555 สุขภาพของผู้ปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์: ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่ควรตระหนัก จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล 
ชื่องานวิจัย นักวิจัย
จัดทำโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) TRC.