ควบคุมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่ผู้เยาว์และการขายโดยผู้เยาว์

ปี ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย ดาวน์โหลด
2557 บทบาทของบิดาหรือมารดาในการป้องกันการสูบบุหรี่ของบุตรวัยรุ่น ดร.อริสรา สุขวัจนี และคณะ
2558 มาตรการจำกัดการเข้าถึงบุหรี่ของเยาวชน: ทบทวนวรรณกรรม ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ และคณะ
2560 มาตรการการจำกัดการจำหน่ายบุหรี่ให้เยาวชนของผู้ประกอบการร้านค้าโดยรอบสถานศึกษาในเขตเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ และคณะ
2561 ความเป็นไปได้ในการบัญญัติกฎหมายเพื่อห้ามเด็กที่เกิดใหม่สูบบุหรี่ตลอดอายุ กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์ และคณะ
2557 Protective Predictors of Smoking Intention among Lower Secondary School Students in Bangkok, Thailand Sittipong Wattananonsakul et al.  
2558 Risk Factors of Future Smoking Among Thai Youth A Secondary Analysis of the Thai Global Youth Tobacco Survey Gyeongsil Lee, MSc et al.  
2558 การควบคุมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมแบบมีส่วนร่วม สมจิตร แดนสีแก้ว และคณะ  
2558 การสังเคราะห์อภิมานงานวิจัย ปัจจัยป้องกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย จุรีย์ อุสาหะ และคณะ  
2558 Phenomenon Patterns and Conceptual Model of Retailers in Rural Areas Affecting Casual Factors in Selling Tobacco Products to Youth Chakkraphan Phetphum et al.  
2561 Alcohol use and associated factors among high school, college and university students in Ethiopia: systematic review and meta-analysis protocol, 2017 Tadele Amare et al.  
ชื่องานวิจัย นักวิจัย
จัดทำโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) TRC.