มาตรการควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย

ปี ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย ดาวน์โหลด
2553 Empirical Analysis of Cigarette Tax Avoidance in Thailand Pirudee Pavananunt, Ph.D.   
2554 ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบทางอินเตอร์เน็ต ช่วง 1: ประตูหลัก ICB Web ตลาดในประเทศไทย ดร. พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ และคณะ
2554 Smoking Behaviour and Associated Factors of Illicit Cigarette Consumption in a Border Province of Southern Thailand Chittawet Ketchoo 
2555 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ผิดกฎหมายของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันในภาคใต้ของไทย ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช และคณะ
2556 ระบบการเฝ้าระวังและจัดทำดัชนีรายชื่อเว็บไซต์ผิดกฎหมายอัจฉริยะในเรื่องการจำหน่ายบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศไทย ดร. พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ และคณะ
2561 แนวทางแก้ไขการลักลอบ และบริโภคบุหรี่เถื่อนนำเข้าทางชายแดนไทย – กัมพูชาในเขตจังหวัดภาคตะวันออก นักรบ เถียรอ่ำ และคณะ
2554 ILLICIT CIGARETTE TRADE IN THAILAND Pirudee Pavananunt 
2556 Smoking behaviour and associated factors of illicit cigarette consumption in a border province of southern Thailand Ketchoo C et al.  
ชื่องานวิจัย นักวิจัย
จัดทำโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) TRC.