มาตรการสำหรับการช่วยเลิกยาสูบ

ปี ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย ดาวน์โหลด
2551 การพัฒนาบริการเลิกบุหรี่ทางอินเตอร์เน็ต ผศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา 
2551 การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการออกกำลังกายร่วมกับการใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาว เพื่อการเลิกบุหรี่เชิงปฏิบัติการในจังหวัดเชียงใหม่ ดลรวี ลีลารุ่งระยับ และคณะ
2551 ชุดตรวจกรองสารโคตินินในปัสสาวะที่ผลิตขึ้นเองในประเทศไทย รศ.ดร.จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล และคณะ
2552 การพัฒนาและประเมินมาตรการการส่งเสริมการเข้ารับบริการเลิกบุหรี่ในร้านยาของผู้สูบบุหรี่โดยบุคคลใกล้ชิดของผู้สูบบุหรี่ ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ และคณะ
2552 ประสิทธิผลของหลักสูตรการบำบัดรักษานักเรียนที่สูบบุหรี่ในสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย เภสัชกรหญิงนัทธินี วัฒนวราสันติ์ และคณะ
2553 การประเมินโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้ที่เข้าคลินิกอดบุหรี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รัตติยา เพชรน้อย และคณะ
2553 การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ CYP2A6 ที่ย่อยสลายนิโคตินในคนของน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้ไทย ทรงกลด สารภูษิต และคณะ
2553 ศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดหญ้าดอกขาวและผลต่อระบบประสาทสัตว์ทดลองเพื่อการเลิกบุหรี่ ดร.ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล และคณะ
2554 การศึกษาประสิทธิผลของสมุนไพรหญ้าดอกขาวชนิดแคปซูลในการเลิกบุหรี่ พญ.วันดี ไตรภพสกุล และคณะ
2554 การสกัด ลักษณะทั่วไป และสมบัติการต้านนิโคตินของสารประกอบชีวภาพออกฤทธิ์ในหญ้าดอกขาว (Vernonia Cinerea) ดร.ทรายวรรณ นวเลิศปัญญา และคณะ
2554 ทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบเรื่องปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ สุนิดา ปรีชาวงษ์ 
2555 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ลูกอมหญ้าหมอน้อย เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ ผศ.ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ และคณะ
2556 รูปแบบการควบคุมทางสังคม เพื่อการเลิกสูบบุหรี่: การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนกับระบบการบริการสุขภาพของรัฐระดับชุมชน รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน และคณะ
2556 หมู่บ้านต้นแบบ ลด และ เลิกบุหรี่ โดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านหนองย่างชิ้น หมู่ที่ 7 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม สมภพ แสงจันทร์ และคณะ
2557 โครงการเลิกบุหรี่สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา และคณะ
2559 ประสิทธิผลและความปลอดภัยของหญ้าดอกขาวชนิดเม็ดอมในการเลิกบุหรี่ รศ.สุณี เลิศสินอุดม 
2560 ระบบการบริหารจัดการในการนำผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สูบบุหรี่เข้าสู่การบำบัดเพื่อเลิกบุหรี่ ดร.ภญ.อดิณัฐ อานวยพรเลิศ 
2560 การประเมินเพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบาย 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ของภาคเหนือ: กรณีศึกษาเชิงพื้นที่ในจังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน เกษแก้ว เสียงเพราะ และคณะ
2560 การสำรวจการรับรู้ ความตระหนัก ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ต่อโครงการ " 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ดร.นพดล กรรณิกา และคณะ
2561 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ของวัยรุ่นในสถานศึกษา อ.ปวิธ สิริเกียรติกุล และคณะ
2561 การประเมินผลโครงการตามนโยบาย “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน” กรณีศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล รศ.ดร.อดิศร ศักดิ์สูง และคณะ
2561 การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว นงนุช แย้มวงศ์ และคณะ
2561 การประเมินเพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันระดับพื้นที่:ทกรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี ดร.วรานิษฐ์ ลำใย และคณะ
2554 Cessation assistance reported by smokers in 15 countries participating in the International Tobacco Control (ITC) policy evaluation surveys Ron Borland et al.  
2554 Decreasing trends of smoking and smoking cessation in successive Thai birth cohorts: Age-period-cohort analysis from 1991-2007 national surveys Rassamee Sangthong et al.  
2555 Tobacco use, exposure to second-hand smoke, and cessation training among the third-year medical and dental students in selected Member States of South-East Asia region: A trend analysis on data from the Global Health Professions Student Survey, 2005-2011 Sinha DN et al.  
2556 Commitment Contracts and Team Incentives: A Randomized Controlled Trial for Smoking Cessation in Thailand Justin S. White et al.  
2557 An evaluation of usage patterns, effectiveness and cost of the national smoking cessation quitline in Thailand Aronrag Meeyai et al.  
2557 กลยุทธ์สารและการตีความของกลุ่มเยาวชน ผู้รับสารต่อภาพยนตร์โฆษณารณรงค์เลิกสูบบุหรี่ทางโทรทัศน์ฟรีทีวีไทย สิรี จิตตรีกวีผล   
2557 การประเมินผลโครงการรณรงค์เลิกบุหรี่ของบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล และคณะ  
2557 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนอาชีวะที่ติดนิโคตินและไม่ติดนิโคติน รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ และคณะ  
2557 ปัจจัยทำนายความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ของข้าราชการตำรวจ  เขมิกา ปาหา   
2558 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่ตามแบบจำลองขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในตำบลวังวน  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ภานิสา ระยา และคณะ  
2558 EVALUATION OF QUIT-CALENDAR IN SMOKING CESSATION AT SAPASITHIPRASONG HOSPITAL, UBON RATCHATHANI N Junnual et al.  
2558 Predictors of Successful Quitting among Thai Adult Smokers: Evidence from ITC-SEA (Thailand) Survey Aree Jampaklay  et al.  
2558 Smoking, smoking cessation, and 7-year mortality in a cohort of Thai adults Jiaying Zhao et al.  
2558 The Evaluation of Initiating Tobacco Cessation Services in the Military-Based Hospital, Northeastern Thailand Anun Chaikoolvatana, Ph.D. (Pharm.D) et al.  
2558 Tobacco Use, Exposure to Secondhand Smoke and Cessation Training among Third-Year Medical Technology Students in Thailand Pisit Namjuntra MSc et al.  
2558 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หทัยชนก สุมาลี และคณะ  
2558 ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อครอบครัวไทยไร้ควันบุหรี่ เดือนทิพย์ เขษมโอภาส และคณะ  
2558 ปัจจัยทํานายการเลิกบุหรี่ในระยะสั้นในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณันฑิยา คารมย์ และคณะ  
2558 ผลลัพธ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในผู้ปุวยนอกโรคหืด ณ คลินิกอดบุหรี่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร และคณะ  
2558 พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่: กรณีศึกษาคลินิกฟ้าใส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ และคณะ  
2559 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่สำหรับผู้สูบบุหรี่ในตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปรัชพร กลีบประทุม และคณะ
ชื่องานวิจัย นักวิจัย
จัดทำโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) TRC.