ควบคุมการโฆษณาและการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ

ปี ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย ดาวน์โหลด
2551 ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกณฑ์การปรากฏตัวภาพบุหรี่ในสื่อภาพยนตร์ตามลำดับความเหมาะสมของภาพยนตร์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
2553 กลยุทธ์การตลาดของยาสูบประเภทบารากู่และพฤติกรรมการบริโภคบารากู่ในกลุ่มเยาวชน ดร. ศรีรัช ลาภใหญ่ และคณะ
2553 การเฝ้าระวังกลวิธีส่งเสริมการขายของบริษัทยาสูบและร้านค้าจำหน่ายบุหรี่ กรณีศึกษา: เขตภาคเหนือตอนล่าง ไพรัตน์ อ้นอินทร์ และคณะ
2555 การสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการยาสูบในประเทศไทย ผศ.ดร.วลัย วัฒนะศิริ และคณะ
2557 การศึกษาผลของการทำกิจกรรม CSR ของธุรกิจยาสูบและรายงานสถานการณ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ “แปลงร่าง” ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร 
2559 การใช้สื่อสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 18-24 ปี ผศ.ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ 
2560 การนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องการกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผศ.ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม  และคณะ
2560 อิทธิพลของสิ่งของส่งเสริมบุหรี่กับการตลาดเพื่อสังคม: กรณีภาพคำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในประเทศไทย วันเพ็ญ แก้วปาน และคณะ
2556 ความสัมพันธ์ระหว่างการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานยาสูบ ภาพลักษณ์ของโรงงานยาสูบ และทัศนคติการบริโภคยาสูบ ธิติมา ทองสม   
2556 พฤติกรรมการจําหน่ายบุหรี่ของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ และคณะ  
2558 Impact of Point-of-Sale Tobacco Display Bans in Thailand: Findings from the International Tobacco Control (ITC) Southeast Asia Survey Lin Li  et al.  
ชื่องานวิจัย นักวิจัย
จัดทำโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) TRC.