ให้การศึกษาและสร้างจิตสำนึกสาธารณะ

ปี ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย ดาวน์โหลด
2550 ผลของการใช้หลักสูตรโรงเรียนปลอดบุหรี่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ และคณะ
2554 การพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลในการศึกษาภาระจากปัจจัยเสี่ยง ในการสูบบุหรี่ของประเทศไทย ดร.ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ และคณะ
2558 การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยุพา จิ๋วพัฒนกุล และคณะ
2559 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่และผลการพัฒนาโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรม เพื่อลดการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นนอกระบบการศึกษา พรรณปพร ลีวิโรจน์ และคณะ
2559 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และอิทธิพลจากสื่อกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในระดับอาชีวศึกษาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.อัศว์ศิริ ลาปีอี และคณะ
2560 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) เรื่อง กิจกรรม/สื่อรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบและการประเมินผล ดร.จิราพร ชมสวน และคณะ
2560 ชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนการสื่อสารสาธารณะเพื่อการรณรงค์ลดการบริโภคยาสูบ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2556 Effectiveness of Antismoking Media Messages and Education Among Adolescents in Malaysia and Thailand: Findings From the International Tobacco Control Southeast Asia Project Shukry Zawahir, M.Sc. et al.  
2557 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนและการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อความมั่นใจในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชาย ศิริญญา ชมขุนทด และคณะ  
2558 อิทธิพลของสื่อสารสาธารณะต่อความตั้งใจในการไม่สูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด ศิริรัตน์ สิทธิวงษ์   
2558 การศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลัก 5A’s ในการรักษาผู้ป่วยติดบุหรี่ของแพทย์ในโรงพยาบาลศิริราช สนทรรศ บุษราทิจ และคณะ  
ชื่องานวิจัย นักวิจัย
จัดทำโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) TRC.