ควบคุมบรรจุภัณฑ์และฉลากของผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ปี ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย ดาวน์โหลด
2551 การสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นต่อภาพคำเตือนบนซองบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสชัญ 
2553 ความคิดเห็นต่อรูปแบบภาพคำเตือนบนซองบุหรี่: กรณีศึกษาผู้สูบบุหรี่อายุ18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน (ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
2556 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการขยายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่: กรณีศึกษาประชาชนอายุ 15-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน (ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
2556 ผลกระทบจากรูปแบบฉลากคำเตือนเรื่องสุขภาพบนซองบุหรี่แบบเรียบง่ายปราศสีสรร ที่มีผลต่อพฤติกรรมสนองตอบในการบริโภคบุหรี่ของวัยรุ่นในประเทศไทย ศ.ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ และคณะ
2558 ผลของการบังคับใช้กฎหมายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ขนาด 85% : มุมมอง ณ ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายบุหรี่ซิกาแรต ดร.ศรัณญา เบญจกุล และคณะ
2560 มาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองสุขภาพ: ศึกษากรณีเครื่องหมายการค้าและบุหรี่ซิกาแรต ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ และคณะ
2560 มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ: กฎหมายและคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ผศ.ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล 
2554 Factors affecting failure to quit smoking after exposure to pictorial cigarette pack warnings among employees in Thailand. Sujirarat D et al.  
2556 Stronger pack warnings predict quitting more than weaker ones: finding from the ITC Malaysia and Thailand surveys. Ahmed I Fathelrahman et al.  
2559 The Impact of Cigarette Plain Packaging on Health Warning Salience and Perceptions Naruemon Auemaneekul, PhD et al.  
ชื่องานวิจัย นักวิจัย
จัดทำโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) TRC.