ป้องกันการแทรกแซงของธุรกิจยาสูบต่อนโยบายสาธารณะ

ปี ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัย ดาวน์โหลด
2555 สังคมไทยจะสร้างกลไกป้องกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบตามมาตรา 5.3 ของกรอบอนุสัญญา FCTC อย่างไร ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 
2556 การศึกษาความสำคัญของ WHO FCTC มาตรา 5.3 ต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 
2558 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล 
2559 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชน ระดับครัวเรือนทั่วประเทศ บริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด 
ชื่องานวิจัย นักวิจัย
จัดทำโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) TRC.