ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Tuesday, 03 July 2018 16:54

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์...

Rate this item
(0 votes)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ ในการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 17 ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. หัวข้อ นำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (ห้อง Grand C) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 

ลำดับโปสเตอร์

รหัสประชุม

ชื่องานวิจัย

ชื่อ - สกุล

1

นวจ.คัดเลือก037

ประเภทของบุหรี่ที่บริโภคกับการมีโรคเรื้อรัง

ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์

2

นวจ.คัดเลือก038

การถอดบทเรียนเสริมพลังในชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้

สุบันโญ  จีนารงค์

3

นวจ.คัดเลือก039

สกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่โดยใช้มาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ปี 2560

ศิริพักตร์ มัฆวาล

4

นวจ.คัดเลือก040

ชุมชนเป็นฐาน สานพลังภาคี เลิกบุหรี่วิถีมุสลิม ชุมชนเป็นฐาน สานพลังภาคี เลิกบุหรี่วิถีมุสลิม

ฮัสนาน  หะยีเจ๊ะเล๊าะ

5

นวจ.คัดเลือก041

ประเด็นทางการสื่อสารในการออกแบบสื่อรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ โครงการมหาวิทยาลัยรังสิตปลอดบุหรี่

สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์

6

นวจ.คัดเลือก042

ผลการช่วยเลิกบุหรี่ในชุมชนตำบลตุยง  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

ศิริพร  จินดารัตน์

7

นวจ.คัดเลือก043

ประสิทธิผลของการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์

8

นวจ.คัดเลือก044

ความเป็นไปได้ในการบัญญัติกฎหมายเพื่อห้ามเด็กที่เกิดใหม่สูบบุหรี่ตลอดอายุ

กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์

9

นวจ.คัดเลือก045

การพัฒนาระบบบริการเพื่อการเลิกบุหรี่  เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอบ้านโฮ่ง

พรวิภา ยาสมุทร์

10

นวจ.คัดเลือก046

กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพกับการขับเคลื่อนชุมชนปลอดบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

มณฑา เก่งการพานิช

11

นวจ.คัดเลือก047

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฮักเลย เลยไม่สูบไม่ดื่ม

เสกสรร อรรควาไสย์

12

นวจ.คัดเลือก048

การถอดบทเรียน การร่วมบำบัดผู้รับบริการเลิกบุหรี่ ระหว่างสถานประกอบการและศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ: โครงการนำร่อง

อรวรรณ  ฆ้องต้อ

13

นวจ.คัดเลือก049

การศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันของจังหวัดนครนายกและจังหวัสดระแก้ว

นงนุช   แย้มวงศ์

14

นวจ.คัดเลือก050

โครงการวิจัยประเมินผลจังหวัดนครปฐมปลอดบุหรี่ประจำปี พ.ศ. 2560:กรณีเยาวชนอายุ 15-19 ปี ในสถานศึกษา

มาลินี  จำเนียร

15

นวจ.คัดเลือก051

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 กรณีศึกษารถสาธาณะชนิดรถแท็กซี่

ดวงใจ บรรทัพ

16

นวจ.คัดเลือก052

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด

สุภาพร  ยมหงษ์

17

นวจ.คัดเลือก053

เยาวชนอัลฟารุกรักบ้านเกิด ขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ในชุมชน

รุสดา  หะยีเจ๊ะเล๊าะ

18

นวจ.คัดเลือก054

การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

ธนบดี ชุ่มกลาง

19

นวจ.คัดเลือก055

การพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

จำนงค์  แก้วนาวี

20

นวจ.คัดเลือก056

การพัฒนาระบบบริการเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลพัฒนานิคม

สินีนาฏ ทองสุข

21

นวจ.คัดเลือก057

5A to Smoke-free Enterprise  : พนักงานหน้าใส ห่างไกลบุหรี่

อรวรรณ  ชาครียสกุล

22

นวจ.คัดเลือก058

พฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ทรัพย์พานิช พลาบัญช์

23

นวจ.คัดเลือก059

การรับรู้ต่อภาพคำเตือนสุขภาพและฉลากคำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน

วันเพ็ญ    แก้วปาน

24

นวจ.คัดเลือก060

ประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ชนกนันท์ รักษาสนธิ์

25

นวจ.คัดเลือก061

การประเมินข้อมูลพื้นฐานบุคลากรสาธารณสุขในงานบริการเพื่อเลิกบุหรี่ระดับปฐมภูมิ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

อนันต์ ไชยกุลวัฒนา

26

นวจ.คัดเลือก062

การดำเนินงานควบคุมยาสูบในระดับชุมชนท้องถิ่นของเครือข่ายสุขภาพที่ผ่านการอบรมและพัฒนาศักยภาพ ในเขตบริการสุขภาพที่ 12

ซอฟียะห์ นิมะ

27

นวจ.คัดเลือก063

ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  กรุงเทพมหานคร

ธิดารัตน์ นาคสมบูรณ์

28

นวจ.คัดเลือก064

การพัฒนามาตรการจำกัดการจำหน่ายบุหรี่ให้เยาวชนของผู้ประกอบการร้านค้าโดยรอบสถานศึกษาในเขตเมืองอุตรดิตถ์โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

29

นวจ.คัดเลือก065

ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาติพันธุ์ม้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

30

นวจ.คัดเลือก066

ผลการให้คำปรึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของผู้รับบริการ คลินิกเลิกบุหรี่ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

พัชราภรณ์ เย็นสำราญ

31

นวจ.คัดเลือก067

การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกไม่จำหน่ายบุหรี่ให้เด็กและ เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

พัณณ์ชิตา  ตั้งจิตเพียรโชค

32

นวจ.คัดเลือก068

ผลของโปรแกรมสุขศึกษาอย่างสั้นร่วมกับการนวดกดจุดเท้าช่วยเลิกบุหรี่ตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงใน จ.ราชบุรี

ธราดล เก่งการพานิช

 

Read 399 times Last modified on Thursday, 05 July 2018 16:04

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC