ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Monday, 11 June 2018 10:30

ร่างกำหนดการ จัดทำ roadmap ศจย.

Rate this item
(0 votes)

สรุปการประชุมจัดทำ Roadmap การสร้างความรู้เพื่อขับเคลื่นการควบคุมยาสูบ ในระหว่างวันที่ 22-23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30-16.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตราชวิถี

หน่วยงานผู้จัด : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
บันทึกและสรุปการประชุม : นางสาวสุภัทรา โนนคล้อ (นักวิชาการ)
ตรวจรายงานการประชุม : ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ (ผู้อำนวยการ)
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม : วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 46 คน และวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 จำนวน 49 คน

วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
ช่วงเช้า เวลา 08.50-09.40 น.

วาระที่ 1 : ชี้แจงวัตุประสงค์ของการประชุม โดย ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม มีดังนี้ :

 1. จัดทำผังเป้าหมายผลลัพธ์กลยุทธ์กาควบคุมยาสูบ
 2. ประมวลส่วนขาดองค์ความรู้ที่ต้องใช้ในการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ ในระยะ 3 ปี
 3. วางแผนการนำองค์ความรู้เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ

วารที่ 2 : ศจย. ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคีเครือข่าย นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันมอบกระเช้าดอกไม้ ผัก และผลไม้ เนื่องในวันครบรอบคล้ายวันเกิดของ นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานกรรมการกำกับทิศ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ จากนั้น นพ.หทัย ชิตานนท์ ประธานกรรมการกำกับทิศ กล่าวให้โอวาทและเปิดประชุม

ช่วงเช้า เวลา 09.40-13.00 น.

วาระที่ 3 : ผลการประเมินการดำเนินงานของประเทศไทย ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (FCTC) โดย รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า

 • ประชุมครั้งแรก : การประชุมเพื่อประเมินการปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ
  (WHO-FCTC) ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29-30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
 • ประชุมครั้งที่สอง : การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานหลักที่จำเป็นต่อการ
  ขับเคลื่อนตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO-FCTC) ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

วาระที่ 4 : องค์ความรู้ที่มีในเรื่อง Endgame โดย รศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์

 • การนำองค์ความรู้ในเรื่องปิดเกมส์ยาสูบเพื่อลดความชุกของการสูบบุหรี่หรือยาสูบให้น้อยกว่าร้อย
  ละ 2-5 ใน 15 หรือ 20 ปีข้างหน้า และเพื่อลดถอนพลังอำนาจของอุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งทางธุรกิจ การตลาด และการเมือง ให้มีความกดดันทางด้านเศรษฐศาสตร์ มีการผลักดันนโยบายสาธารณะทางด้านสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น โดยทำตามกรอบอนุสัญญา FCTC

วาระที่ 5 : ผลงานวิจัยเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการบัญญัติกฎหมายเพื่อห้ามเด็กที่เกิดใหม่สูบบุหรี่ตลอดอายุ” โดย อาจารย์ กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์

 • การปิดเกมส์บุหรี่มีความเชื่อมโยงกับการใช้กลไกทางกฎหมายในเรื่องของการห้ามเด็กที่เกิดภายใน
  ปีที่มีการกำหนดให้เป็นคนรุ่นปลอดบุหรี่มากำหนดให้เป็นรูปธรรม ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ในการสร้างคนรุ่นปลอดบุหรี่ และไม่ขัดต่อเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสังคมไทย ซึ่งอาศัยเวลาและความจริงใจในการแก้ปัญหาจากทุกภาคส่วนของสังคม และมีการสร้างความเข้าใจรวมถึงความตระหนักรู้ให้แก่สังคมก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย เพื่อลดแรงต้านจากสังคมในการร่างกฎหมายหรือยกเลิกกฎหมายนี้
  ข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วมประชุม :
 • ทำ Pilot study เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบัญญัติกฎหมายเพื่อห้ามเด็กที่เกิดใหม่
  สูบบุหรี่ตลอดอายุว่าเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร?
 • ทำ Action research โดยให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องทางกฎหมายเข้ามาอยู่ในกระบวนการด้วย
  เช่น งานวิจัยต่อไปในอนาคตอาจทำการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของอัยการ นักกฎหมาย ตำรวจ ว่ามีความคิดเห็นหรือจะตัดสินอย่างไรหากมีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้น?

วาระที่ 6 : วงจรสาเหตุและผลกระทบของการเสพติดบุหรี่ โดย รศ.ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย

 • เสนอแนวคิด Causal structure of the New Zealand tobacco system dynamics model
  ของ Tobias M, Am J Public Health. 2010 July; 100(7): 1274–1281 จากนั้นเข้าสู่การทำ Role modelling effect ระดมสมอง จัดทำผังเป้าหมายผลลัพธ์กลยุทธ์การควบคุมยาสูบ

วาระที่ 7 : ทำ Role modelling effect ระดมสมอง จัดทำผังเป้าหมายผลลัพธ์กลยุทธ์การควบคุมยาสูบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู้เข้าร่วมประชุม ภาคีเครือข่าย และ ศจย. ร่วมกันคิดเป้าหมายของกลยุทธ์ และวิธีการ/กระบวนการ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายกลยุทธ์การควบคุมยาสูบ

 • กลุ่มเป้าหมายกลยุทธ์ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ : 1) การปลอดบุหรี่ 2) ด้านกฏหมาย 3) การเข้าถึง
  ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 4) บรรทัดฐานทางสังคม และ 5) การบริโภคยาสูบ

อ่านเนื้อหาต่อดังนี้

Read 218 times Last modified on Monday, 11 June 2018 10:36

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC