ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Friday, 15 December 2017 14:44

สรุปผลการคัดกรองเบื้องต้นโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน...

Rate this item
(0 votes)

สรุปผลการคัดกรองเบื้องต้นโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยระยะที่ 4 รอบวันที่ 20 พ.ย.2560

  • S0 = ไม่ผ่านคัดกรอง แจ้งยุติ จำนวนโครงการ 12 โครงการ  จำนวนเงิน 14,051,485 บาท
  • S1 = ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรอง เสนอให้ปรับเปลี่ยน จำนวนโครงการ 4 โครงการ   จำนวนเงิน 9,185,358 บาท
  • S2 = ผ่านคัดกรองconcept ให้พัฒนาฉบับเต็มแล้วค่อยส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น จำนวนโครงการ 10 โครงการ  จำนวนเงิน 2,678,600 บาท
  • S3 = ผ่านคัดกรอง มีฉบับเต็มแล้ว ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น จำนวนโครงการ 9 โครงการ  จำนวนเงิน 3,014,430  บาท
  • รวม 35 โครงการ จำนวนเงิน 28,929,873 บาท

หมายเหตุ:

  • ข้อเสนอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถส่งconcept paper มาใหม่อีกครั้งภายใน 20 ธ.ค.2560 จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองให้เป็นพิเศษ
  • ข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ และได้รับข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข ต้องส่งกลับศจย.ภายใน 30 วัน จึงจะได้รับการพิจารณาในขั้นถัดไป
  • รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ไฟล์ PDF ด้านล่างค่ะ
Read 394 times

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC