ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Wednesday, 15 November 2017 16:27

โครงการ เชิญชวนภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ...

Rate this item
(0 votes)

เชิญชวนภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบร่วมถอดบทเรียนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน  โดยความร่วมมือและดําเนินการของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัยสมาคม วิชาชีพสาธารณสุข สมาคมอาสาสมัครเพื่อสังคมไทย (อสม.) และภาคีเครือข่าย มียุทธศาสตร์ดําเนินงานโดย

ใช้กลไก “เครือข่ายหมออนามัยและ อสม.” ซึ่งมีกระจายอยู่ทุกตําบลและหมู่บ้านทั่วประเทศ และ เป็นกลุ่มที่ ใกล้ชิดประชาชนในระดับพื้นที่มากที่สุด สร้าง “กิจกรรมลงมือทํา (Action-based activity)” ควบคู่ไปกับ “กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส (Campaign-based activity)” โดยที่กิจกรรมรณรงค์มุ่งให้ข้อมูลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง “ทัศนคติ” ส่วนกิจกรรมลงมือทํามุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยโครงการ นี้จะทําการ “สร้างกลุ่มลงมือทําพฤติกรรมบางอย่างร่วมกัน” ซึ่งในที่นี้ คือ การตั้ง “กลุ่มคนรักษ์สุขภาพ ทํา กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เลิกบุหรี่ (เลิกเหล้า) ร่วมกัน” เน้น “ลงมือทําสร้างพฤติกรรมอย่าง ต่อเนื่อง” ควบคู่ไปกับ “รณรงค์สร้างกระแสใหญ่เป็นระยะ” โดยโครงการนี้จะจัดให้มีการทํากิจกรรมออก กําลังกายในระดับตําบลทุกสัปดาห์ (ซึ่งแต่ละหมู่บ้านสามารถเป็นตัวแทนระดับตําบลเวียนกันจัดกิจกรรมได้) และจะเชิญคนสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เลิกบุหรี่ (เลิกเหล้า) ร่วมกันทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดําเนินงานที่ผ่านมาได้รับการเผยแพร่และนําองค์ความรู้ที่ได้ไป ปรับใช้ประโยชน์และเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างต่อไป
โดยมีวัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน

 1. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ดําเนินงานในโครงการ 3 ล้าน 3 ปีที่ผ่านมาในแต่ละพื้นที่เผยแพร่ เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างลงสื่อสังคมออนไลน์
 2. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและนําข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมดําเนินการต่อไป

รายละเอียดของเนื้อหาการถอดบทเรียน ดังนี้

 1. สรุปบทเรียนว่าที่ผ่านมาได้เรียนรู้อะไร (What) มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง องค์ความรู้ที่ ได้รับจากการดําเนินงานมีอะไรบ้าง (knowledge) สร้างโอกาสและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน พื้นที่
 2. เป็นกระบวนการเรียนรู้ (Learning) ไม่ใช่แค่การสรุปผลลัพธ์ (Output) แต่มีการแลกเปลี่ยน (Sharing) คิดและทบทวนการทํางานอย่างเป็นระบบ (system thinking & Reviewing) และสร้าง วัฒนธรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงกันทางสังคม (Learning Organization)
 3. นําไปสู่การสรุปประเด็นการเรียนรู้ที่ชัดเจนขึ้นพร้อมที่จะนําไปใช้เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้กับ สมาชิกในทีมเพื่อปรับเปลี่ยนให้ทันกาล
 4. แนบข้อมูลผู้เขียน (พร้อมภาพถ่ายผู้เขียน และภาพถ่ายกิจกรรม) โดยความยาวของเนื้อหาการถอด บทเรียนประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ A4 สามารถเขียนลงกระดาษหรือส่งไฟล์ทางอิเล็กทรอนิกส์โดย พิมพ์ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16
 5. รูปแบบการเขียนมีกระบวนการร้อยเรียงเรื่องราวที่เข้าใจง่าย มีประเด็น แสดงถึงผลจากการ ดําเนินงานที่ส่งผลมีประสิทธิภาพ

กําหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2560
สามารถส่งผลงาน 2 ช่องทาง

 • ทางอินเตอร์เน็ต This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  รูปแบบ Microsoft word แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร email address ที่สามารถติดต่อ ได้
 • ทางไปรษณีย์ ถือเอาวันประทับตราวันสุดท้ายที่กําหนดส่งผลงาน
  ส่งมาที่ ชื่อผู้รับ คุณ สิริกุล เสนาะศัพท์
  ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)เลขที่ 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  (วงเล็บมุมซอง โครงการถอดบทเรียน 3 ล้าน 3 ปีฯ)

ประกาศผล วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ทาง website: www.trc.or.th , facebook , go to know ศจย.
รางวัลสนับสนุน
การส่งบทเรียนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน จํานวน 50 เรื่อง (ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนด) จะได้รับเงินสนับสนุนเรื่องละ 2,000 บาท และเนื้อหาการถอดบทเรียนจะ ได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อเผยแพร่ของ ศจย.
*หมายเหตุ จะพิจารณา (ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กําหนด) สอบถามติดต่อ : คุณสิริกุล หรือ คุณรติกร โทรศัพท์ 0-2354-5346

 

Read 167 times Last modified on Thursday, 16 November 2017 11:15

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC