ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Wednesday, 25 October 2017 15:48

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัย...

Rate this item
(0 votes)

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2561 สามารถส่งโครงร่างงานวิจัยได้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกหัวข้อที่น่าสนใจจะได้รับเชิญมาร่วมพัฒนาโครงร่าง 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

คุณสมบัติของผู้รับทุนวิจัย

  1. เป็นบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชนรวมทั้งนักวิจัยและนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 
  2. นักวิชาการที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขการควบคุมยาสูบ การพัฒนาสังคม เช่น นักวิชาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนากร เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
  3. นักวิชาการอิสระและบุคคลทั่วไปซึ่งเคยมีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการทั่วไปหรือเป็นบุคคลที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงการการควบคุมยาสูบ

ทั้งนี้กรณีที่เป็นบุคคลทั่วไป จำเป็นต้องมีนักวิชาการ / นักวิจัย ซึ่งมีประสบการณ์และผลงานวิจัยอันเป็นที่ยอมรับของวงชุมชนวิชาการหรือควบคุมยาสูบ คอยกำกับดูแลเป็นที่ปรึกษา และมีเวลาให้คำปรึกษาแก่ผู้วิจัย โดยมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร

สามารถอ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่นี่

Read 324 times Last modified on Saturday, 02 December 2017 11:42

ติดต่อสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC