ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

เมนูหลัก ศจย.

Tuesday, 13 June 2017 11:40

หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล TRC e learning Class 5

Rate this item
(0 votes)

โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทยหลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล TRC e learning Class 5

ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมยาสูบจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลก ด้วยการมีนโยบายที่ชัดเจน มีกฎหมายการควบคุมยาสูบที่ดีที่สุด มีการปฏิบัติการเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันทำงานควบคุมยาสูบอย่างเข้มแข็ง หากแต่ระบบและกระบวนการทำงานยังคงมีจุดอ่อนที่เป็นข้อจำกัดของการควบคุมยาสูบ ในด้านบุคลากรที่ยังขาดการพัฒนาและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ พ.ศ.2554 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้มีโครงการขับเคลื่อนมุ่งสู่จังหวัดปลอดบุหรี่ โดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการดังนี้
รุ่นที่ 1 จำนวน 10 จังหวัด (และอีก 5 จังหวัดสนับสนุนผ่านมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่)สามารถจำแนกตามภูมิภาคได้ ดังนี้

 • ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย น่าน และแม่ฮ่องสอน (เชียงใหม่ สุโขทัย และ พิษณุโลก)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น เลย หนองบัวลำพู และร้อยเอ็ด (จันทบุรี)
 • ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี กระบี่ และนราธิวาส (สุราษฎร์ธานี)

รุ่นที่ 2 จำนวน 17 จังหวัด สามารถจำแนกตามภูมิภาคได้ ดังนี้

 • ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดตาก
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีษะเกษ, อำนาจเจริญ, มหาสารคาม, อุดรธานี, สกลนคร, และ นครราชสีมา
 • ภาคกลางและตะวันออกได้แก่ จังหวัด สมุทรปราการ, นครนายก, นครปฐม, ตราด, ปราจีนบุรี, สระบุรี
 • ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง, และสตูล

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ในฐานะที่ ศจย. มีพันธกิจเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบาย จัดการความรู้ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะบุคลากร องค์กรและเครือข่ายเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่ง ดำเนินการภายใต้หลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ที่ประกอบด้วย การสร้างองค์ความรู้ การเคลื่อนไหวสังคม และการผลักดันนโยบาย มาใช้อย่างสมบูรณ์ทั้ง 3 องค์ประกอบจึงเกิดพลังที่ก่อความเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นจริง ดังนั้น ศจย.จึงเห็นว่าควรมีการจัดอบรมทางวิชาการเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถที่ในการควบคุมยาสูบเพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อยอดการอบรมจากโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย พัฒนารูปแบบการอบรม โดยสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า e-learning เป็นรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บรรจุเนื้อหาการควบคุมยาสูบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบุคลากรที่ทำงานการควบคุมยาสูบ ที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านควบคุมยาสูบได้ง่าย สะดวก และนำไปใช้ประโยชน์ได้ จากการประเมินผลการจัดอบรมหลักสูตรที่ผ่านมา 4 รุ่น มีข้อสรุปและข้อเสนอที่ว่า ควรมีจัดฝึกอบรมทางไกลอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นช่องทางที่สำคัญในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการควบคุมยาสูบ การอำนวยความสะดวกในช่องทางการเรียนทางไกลควรเปิดกว้างขวาง อันจะต่อยอดไปสู่กลุ่มเป้าหมายในการผลักดันการศึกษา การให้ความรู้กับเยาวชนให้รู้เท่าทันถึงภัยบุหรี่ในทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 ที่จะต้องการเตรียมความพร้อมของคนมีการให้ความรู้แล้ว จะต้องทำให้ผู้เรียนใฝ่แสวงหาองค์ความรู้และมีน้ำใจคุณธรรมเอื้อเฟื้อต่อสาธารณประโยชน์ ดังนั้นการอบรมวิชาการควบคุมยาสูบในศตวรรษที่ 21 นี้จะเน้นการเชื่อมโยงความรู้จากสิ่งที่ได้รับ การใช้เทคโนโลยีต่อยอดกับการทำงานควบคุมยาสูบในประเทศไทย
วัตถุประสงค์การจัดหลักสูตรทางไกล

 1. เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่บุคลากรที่ทำงานควบคุมยาสูบด้านวิชาการ
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเฝ้าระวังควบคุมยาสูบและการนำไปใช้ประโยชน์
 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการศึกษาด้านวิชาการควบคุมยาสูบ
 4. เพื่อให้มีแหล่งความรู้สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วิธีการจัดอบรม
รุ่นที่ 1 เป็นการอบรมในระบบห้องเรียน และมีประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีละ 1 ครั้ง
รุ่นที่ 2 เป็นการอบรมหลักสูตร 1 ปี ในระบบการศึกษาทางไกล TRC E Learning class 2
รุ่นที่ 3 เป็นการอบรมหลักสูตร 1 ปี ในระบบการศึกษาทางไกล TRC E Learning class 3
รุ่นที่ 4 เป็นการอบรมหลักสูตร 1 ปี ในระบบการศึกษาทางไกล TRC E Learning class 4
การอบรมหลักสูตรทางไกลด้วยวีดีทัศน์ และ มีประชุมเพื่อรับการปฐมนิเทศ 1 ครั้ง และการประชุมกับพบอาจารย์ นพ.หทัย ชิตานนท์ (ผู้อำนวยการหลักสูตร) 1 ครั้ง

 • ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการประเมินโดยการทดสอบก่อนและหลังการอบรม
 • เนื้อหาและวิทยากรเรื่องระบบการควบคุมยาสูบ ควบคุมโดย นพ.หทัย ชิตานนท์ ผู้สอนประกอบด้วย นพ.หทัย ชิตานนท์ และผู้ช่วยสอนอีก 8 คน

วัน เวลา สถานที่
รุ่นที่ 1 จัดอบรมไปแล้ว 3 ครั้ง จำนวนผู้เข้าอบรม เฉลี่ยครั้งละ 50 คน
ครั้งที่ 1 วันที่ 1-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครั้งที่ 2 วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 3 วันที่ 11-13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

รุ่นที่ 2 จัดอบรมนักศึกษา จำนวน 50 คน ดังนี้
ครั้งที่ 1 อบรมปฐมนิเทศและคืนสู่เหย้า ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
ครั้งที่ 2 อบรมวิชาการควบคุมยาสูบกับอาจารย์ ในวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จ.นครราชสีมา
ครั้งที่ 3 การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 34 คน ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

รุ่นที่ 3 เป็นการอบรมในนักศึกษา จำนวน 40 คน ดังนี้
ครั้งที่ 1 อบรมปฐมนิเทศและคืนสู่เหย้า ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
ครั้งที่ 2 อบรมวิชาการควบคุมยาสูบกับอาจารย์ ในวันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ จ.ลพบุรี
ครั้งที่ 3 การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 32 คน ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

รุ่นที่ 4 การจัดอบรมผู้เรียนทางไกลจำนวน 40 คน ดังนี้
ครั้งที่ 1 อบรมปฐมนิเทศและคืนสู่เหย้า ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
ครั้งที่ 2 อบรมเข้มวิชาการควบคุมยาสูบ ในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ จ.สมุทรสงคราม
ครั้งที่ 3 การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

กลุ่มเป้าหมายผู้เรียนรุ่นที่ 5 จำนวน 40 คน ประกอบด้วย
คณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด นักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้ปฏิบัติงานด้านควบคุมยาสูบ

 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านควบคุมยาสูบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และ สำนักควบคุมโรคเขต (สคร.)
 2. ผู้แทนของหน่วยงานต่างๆที่เป็นคณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด
 3. ผู้รับผิดชอบงานควบคุมการบริโภคยาสูบโดยตรงให้กับหน่วยงานภาคีควบคุมยาสูบระดับประเทศและระดับจังหวัด
 4. นักวิจัย นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพในคลินิกเลิกบุหรี่ ครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และผู้สื่อข่าวนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมการควบคุมยาสูบ

 1. จบการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี ด้านเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, หรือนิเทศศาสตร์ 
 2.  มีฉันทะสูงในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ
  •  มีผลงานด้านวิชาการควบคุมยาสูบ หรือ เคยปฏิบัติงานควบคุมยาสูบอย่างน้อย 1 ปี ยกเว้นผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านควบคุมยาสูบรายใหม่ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศจย. และ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  •  หรือ นักวิจัยที่มีศักยภาพสูง มีสัญญารับทุนวิจัยจากศจย.
  •  หรือ เป็นกรรมการ/แกนหลักของการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด
 3.  มีศักยภาพในการนำไปใช้ เปลี่ยนแปลง หรือขยายเครือข่าย ได้
 4.  มีผู้รับรองว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเข้าศึกษาหลักสูตร 
 5.  ***การสมัครเรียนด้วยตนเอง จะต้องแนบเอกสารประสบการณ์การทำงานด้านการควบคุมยาสูบให้ชัดเจน (รายละเอียดในใบสมัคร) และมีผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนามยินยอมให้มาเรียนในหลักสูตร

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอบรมทางไกล

 • ได้รับเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศ 1 ครั้ง (ไม่บังคับ)
 • จะได้รับแจ้งข้อมูลกำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร และเข้าถึงโปรแกรม TRC Courseville
 • ได้รับหนังสือวิชาการควบคุมยาสูบทางไปรษณีย์
 • ได้รับทุนเข้าร่วมการอบรมเข้ม/ร่วมกิจกรรมกับหลักสูตร 1 ครั้ง
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ จะได้รับทุนเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ 1 ครั้ง

เกณฑ์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
จะต้องเป็นผู้ที่เข้าเรียนในระบบออนไลน์ TRC E Learning ครบ 80% (เรียนย้อนหลังได้) โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ การเข้าเรียนสม่ำเสมอร้อยละ 40 การทำแบบทดสอบหลังเรียนร้อยละ 50 และการทำรายงานทางวิชาการ (หรือ Mini Thesis) ร้อยละ 10 โดยทำการทดสอบก่อนเรียนและทดสอบปลายภาคครบตามหลักสูตรบังคับ ก่อนวันปิดการเรียนการสอน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตร รับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในมาประชุมวิชาการประจำปีบุหรี่กับสุขภาพ ในปี พ.ศ. 2561

งบประมาณ
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • เกิดบุคลากรที่มีองค์ความรู้เข้มแข็งและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานด้านการควบคุมยาสูบ
 • เกิดแหล่งความรู้วิชาการควบคุมยาสูบเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลา  
 • สร้างเสริมและพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการระบบการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัดอย่างยั่งยืน

เอกสารใบสมัคร ดาวน์โหลดด้านล่างค่ะ

Read 416 times Last modified on Tuesday, 13 June 2017 11:50

ติดต่อสำนักงาน

วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

© Copyright TRC 2018. Design by TRC