ขอเชิญส่ง แนวคิดการวิจัย (Concept paper) เพื่อพัฒนาเป็น Proposal สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย.ปี 2563

ขอเชิญส่ง แนวคิดการวิจัย (Concept paper) เพื่อพัฒนาเป็น Proposal สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย.ปี 2563

ประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-13.00 น.

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิชาการและงานวิจัยระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ กับบุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ร่วมมือกันพัฒนาแนวคิดการวิจัย (Concept Paper) และเค้าโครง (Proposal) งานวิจัยด้านการควบคุมยาสูบ ตามโจทย์วิจัยของ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 40 คน

7 สค 60


พิมพ์