ประชุมแพทยสมาคม ฯ วาระการประชุม เรื่อง การเตรียม APACT 2020 ครั้งที่ 6

ประชุมแพทยสมาคม ฯ วาระการประชุม เรื่อง การเตรียม APACT 2020 ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 -16.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เข้าร่วมประชุมที่มีวาระการประชุม เรื่อง การเตรียม APACT 2020 ครั้งที่ 6 ร่วมกับคณะทำงาน ณ ห้องประชุมแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

 


พิมพ์