ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ (สสส.)

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ (สสส.)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เข้านำเสนอการขับเคลื่อน แผนการดำเนินงาน ต่อ คกก.กำกับทิศ ฯ โดยมีวาระ อาทิ ความคืบหน้า การผลักดัน ยาเลิกบุหรี่ เข้าสู่บัญชียาหลัก สรุปการประชุมวิชาการฯ การเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ

การใช้องค์ความรู้สู่การผลักดันนโยบาย โดยที่ประชุมได้ชื่นชม และแนะนำในการดำเนินงานของ ศจย. เพิ่มเติมด้วย อาทิ ประเด็นโจทย์วิจัย ปี 2563 ที่ครอบคลุมนำไปสู่การผลักดันเชิงนโยบาย ด้านการควบคุมยาสูบ การ advocate งานวิจัย ในรูปแบบต่าง ๆ ณ ห้องประชุม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


พิมพ์