ฉากทัศน์ ของอำนาจตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมยาสูบ

ฉากทัศน์ ของอำนาจตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมยาสูบ

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร นักวิชาการด้านกฎหมาย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอบทความเรื่อง “ฉากทัศน์ ของอำนาจตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมยาสูบ” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในชื่องาน “Tu Law Young Researchers Workshop 2018

สรุปจากการนำเสนอ
พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 มีปัญหาที่ภาคสุขภาพต้องเฝ้าระวัง คือ

  1. กฎหมายเปิดช่องให้อุตสาหกรรมยาสูบต่างชาติสามารถเข้าครอบงำกิจการได้
  2. กิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จำหน่ายยาสูบไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมาระดมทุนเพื่อแสวงหากำไร
  3. ผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบ ถ้าเป็นกิจการที่ต่างชาติเข้ามาครอบงำกิจการอาจปฏิเสธไม่รับซื้อใบยาสูบของประเทศได้
  4. การยาสูบแห่งประเทศไทยสามารถจัดตั้งนิติบุคคลที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันได้ ซึ่งจะมีประเด็นปัญหาการตีความและการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มาตรา 35ในอนาคตเกิดขึ้น
  5. การเข้าร่วมกิจการกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกราชอาณาจักร หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคล หรือถือหุ้นในบริษัท จํากัด หรือ บริษัทมหาชน จํากัด ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ส่งผลกระทบการปฏิบัติตามพันธกรณี FCTC ของประเทศไทย

พิมพ์