เวทีเสวนาวิชาการออนไลน์ “บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 : ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง”

เวทีเสวนาวิชาการออนไลน์ “บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 : ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง”

ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร จัดโดย โครงการสนับสนุนและสื่อสารการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เวทีเสวนา“บุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 : ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง” #พิษภัยของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า กับ Covid-19 โดย รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบในสถานการณ์ Covid-19 โดย นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย รองผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข #การพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนการทำงานรณรงค์ชวนเลิกบุหรี่ในสถานการณ์ Covid-19 โดย ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ #บทบาทของเยาวชนในการรณรงค์ชวนเลิกบุหรี่ในสถานการณ์ Covid-19 โดย นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการ โดย นางสาวนิรดา แสนรัตน์ ผู้รับผิดชอบโครงการสนับสนุนและสื่อสารการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ 11.00 – 12.00 น. ปิดเวทีเสวนาและวิทยากรให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

15infoFeb2021


พิมพ์