ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ผู้อำนวยการ ศจย.

  • Prof. Ronnachai Kongsakon MD.,LL.B.,M.Sc.(epi)
  • Chairman The 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health
  • President Medical Association of Thailand
  • Secretary General National Alliance Tobacco Control of Thailand
  • Professor at the Department of Psychiatry, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามในข้อตกลงดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพแผนงาน โครงการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการนี้ เป็นแผนงานระยะที่ 5 ดำเนินงาน โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้มีการรับมอบงานต่อจาก ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ ผู้อำนวยการ ศจย. แผนงานระยะที่ 4 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล