ภัยร้าย ซ่อนเร้น บุหรี่ไฟฟ้า

ภัยร้าย ซ่อนเร้น บุหรี่ไฟฟ้า

มาตรการที่ดีที่สุดในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า คือ การห้ามนาเข้า จาหน่าย หรือให้บริการ และห้ามสูบในที่สาธารณะ ดังจะเห็นได้จาก ในหลายประเทศทั่วโลกที่มีการห้ามและริเริ่มห้ามบุหรี่ไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ เนื่องจาก “บุหรี่ไฟฟ้า” จัดเป็นปัญหาการสาธารณสุขโลก เพราะก่อให้เกิดการระบาดในหมู่เยาวชนทั่วโลก อันเนื่องมาจากสาร“นิโคติน” ซึ่งก่อให้เกิดการเสพติด

ที่สามารถเป็นประตูนาไปสู่การเสพติดบุหรี่แบบดั้งเดิมหรือ ยาเสพติดอื่นๆในอนาคตได้ ทั้งนี้ยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันถึงความปลอดภัยและประโยชน์หรือประสิทธิผลอันเกิดจากการใช้เลิกบุหรี่ของบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงปัญหาเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดในอนาคตจากแบตเตอรี่ของบุหรี่ไฟฟ้า และอันตรายที่แบตเตอรี่ระเบิดใส่ผู้ครอบครองจนได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ที่สาคัญ ปัจจุบันมีรายงานผู้เสียชีวิต ทั้งปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทุกเวลาในนานาประเทศ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ตลอดจนในประเทศไทยเองก็เริ่มมีรายงานผู้ป่วยปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

Download Ebook


พิมพ์