บทคัดย่อและบทความสมบูรณ์ การประชุมครั้งที่ 18

บทคัดย่อและบทความสมบูรณ์ การประชุมครั้งที่ 18

การประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 18 เรื่อง “Tobacco and Lung Health” หรือภาษาไทยใช้หัวข้อเรื่องว่า “บุหรี่เผาปอด” ในปี พ.ศ.2562 คณะกรรมการจัดการประชุม ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อการควบคุมคุมยาสูบ ทั้งในรูปแบบของการนำเสนอด้วยวาจา การนำเสนอแบบโปสเตอร์ และการเผยแพร่บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์

รวมทั้งมีการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ตลอดจนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ และเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้พบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมืออันจะนำไปสู่การต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศต่อไป

การประชุมวิชาการในปี พ.ศ.2562 มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้ารับการพิจารณานำเสนอทั้งหมด 43 เรื่องจำแนกเป็นการนำเสนอด้วยวาจา 18 เรื่อง นำเสนอด้วยโปสเตอร์ 25 เรื่อง ในจำนวนนี้มีงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่ประสงค์จะประกวดเพื่อรับรางวัลงานวิจัยดีเด่นจำนวน 14 เรื่อง และประสงค์จะตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์จำนวน 6 เรื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการและสมรรถนะทางด้านการวิจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบในการพิจารณาคัดเลือกงานวิจัยเพื่อนำเสนอและตีพิมพ์ในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการเล่มนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและการปฏิบัติการในการควบคุมยาสูบ

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการของ ศจย. ในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่สละเวลาในการพิจารณาประเมินบทคัดย่อ และบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผู้ส่งผลงานวิจัยนำเสนอ ประกวด และตีพิมพ์เผยแพร่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สนับสนุนให้การดำเนินงานนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการจัดทำเอกสารรวบรวมผลงานวิจัยประกอบการประชุมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างมีคุณค่าและมาตรฐาน


พิมพ์