ศจย.หนุน ขับเคลื่อน นักสาธารณสุขชุมชนทำงานควบคุมยาสูบในพื้นที่

ศจย.หนุน ขับเคลื่อน นักสาธารณสุขชุมชนทำงานควบคุมยาสูบในพื้นที่

วันที่ 1 เมษายน 2566 ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้เป็นประธาน และร่วมบรรยายให้กับ กิจกรรมอบรมการควบคุมยาสูบของหน่วยวิชาการบ่มเพาะเครือข่ายนักจัดการปัจจัยเสี่ยง โดย มี อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร เป็นผู้จัดการ

ผศ.ดร.นายวิชช์ เกษมทรัพย์ กล่าวว่า "ปฐมบทของการส่งเสริมสุขภาพ คือ การควบคุมยาสูบ ซึ่งการทำงานควบคุมยาสูบ ในระดับพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างสังคมให้ปลอดควันบุหรี่ ซึ่งขณะนี้ในสังคมไทยได้มีปัญหาสาธารณสุขใหม่ คือ บุหรี่ไฟฟ้า ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทย แต่กลับมีความพยายามจากภาคการเมืองที่จะแทรกแซงนโยบายให้เกิดการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าได้โดยถูกกฎหมาย ซึ่งที่ถูกต้อง ภาคการเมืองตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในระบบออนไลน์ ควรบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิผลก่อนที่คิดจะทำให้เสรี ซึ่งอาจทำให้ยิ่งเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้ามากไปกว่าเดิม"

อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร กล่าวว่า "นักสาธารณสุขชุมชน มีบริบทวิชาชีพชัดเจนในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักสาธารณสุขชุมชนเป็นการหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบที่สอดคล้องไปกับ กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ที่ประเทศไทยมีพันธกรณี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการควบคุมยาสูบ ตลอดจนเป็นการหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบในระดับจังหวัดและการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560"

รายละเอียดติดต่อ: ปิยะพิษฐ์ มงคลศักดิ์
นักวิชาการ ศจย. โทร: 062-4287887 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Press Release
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ข่าวเผยแพร่: วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที)


พิมพ์