เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า

เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2566 นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้า กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นในสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2564 พบว่า ประชากรไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าประมาณ 78,742 คน

ซึ่งกลุ่มที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า อายุระหว่าง 15-24 ปี เป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นถึงตอนปลายมากถึง 24,050 คน (30.5%) ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้เยาวชนไทยทราบถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และภาคีเครือข่าย จึงได้จัด การอบรมและการประกวด ‘TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า’ ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีนักศึกษา 85 คน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นเรศวร ขอนแก่น และสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นกระบวนกรในการอบรมนักเรียน และสถานศึกษา เข้าร่วมจากทั่วประเทศ จำนวน 2,556 คน (เป็น online 1,956 คน)
“โดยผลการประกวด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 12 รางวัล สนับสนุนโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัดประกอบด้วย ภาคกลาง ได้แก่ โรงเรียนเจียหมิน รางวัลชนะเลิศ, โรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และโรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ส่วนภาคเหนือ ได้แก่ กศน.อำเภอเมืองแพร่ รางวัลชนะเลิศ, ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, โรงเรียนเมตตาวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณวัตร รางวัลชนะเลิศ, โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, กศน.อำเภอละหานทราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนพนมศึกษา รางวัลชนะเลิศ, โรงเรียนคูเต่าวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” นายอรรถพล กล่าว

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศที่ทุกคนจะต้องร่วมกันปกป้องให้พ้นภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า คาดหวังว่าเยาวชนที่เข้ารับการอบรมทั้งหมดจะเป็นเยาวชนต้นแบบ ที่จะเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแก่เพื่อนเยาวชนทั่วประเทศ ทั้งทางตรงและผ่านสื่อ TikTok ซึ่งเป็นที่นิยมของกลุ่มเยาวชน

รายละเอียดติดต่อ: หริสร์ ทวีพัฒนา นักวิชาการ ศจย. โทร: 061-7244411 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Press Release
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ข่าวเผยแพร่: วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566 (วันที่ข่าวตีพิมพ์สามารถเผยแพร่ได้ทันที)


พิมพ์