"บุหรี่ไฟฟ้า" เยาวชนสูบมากขึ้นเพราะเข้าใจผิด

"บุหรี่ไฟฟ้า" เยาวชนสูบมากขึ้นเพราะเข้าใจผิด

เยาวชนไทยสูบพอต-บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เกินครึ่งเข้าใจผิดว่าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน สูบบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้สามารถเลิกบุหรี่มวนได้ และเข้าใจไปว่านิโคตินส่งผลดีต่อร่างกาย วันนี้ (25 มิ.ย.67) นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสังคมไทย และสังคมโลก ว่สมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็นต่อสิ่งใหม่ ๆ จากผลสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้า/พอต ของเยาวชนไทย จำนวน 40,164 คนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 27 พ.ค.67 โดยกองสุขศึกษาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร พบว่า เยาวชนไทยอายุระหว่าง 6-30 ปี มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 18.60% เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า เพศชายสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงที่สุด 21.49% รองลงมา LGBTQ+ 19.73% และเพศหญิง 16.22%

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของเยาวชน พบว่ามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า คือ เข้าใจว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้สามารถเลิกบุหรี่มวนได้ 61.23% เข้าใจว่านิโคตินส่งผลดีต่อร่างกาย 51.19% เข้าใจว่าน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีส่วนผสมของนิโคติน 26.28% เข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย 23.28% และเข้าใจว่าควันบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตราย 12.53% นอกจากนี้เยาวชนยังมีความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้า/พอต อันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน 50.2% อีกด้วย

credit : https://tinyurl.com/yyfawwpj


พิมพ์