ปลัด สธ. นำภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ป้องกัน "บุหรี่ไฟฟ้า" ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ปลัด สธ. นำภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ป้องกัน "บุหรี่ไฟฟ้า" ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ปลัด สธ. นำภาคีเครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ป้องกันบุหรี่ไฟฟ้า “รักปอด ไร้พอด (POD) ปลอดภัย ด้วยสุขบัญญัติ” สร้างความตระหนักและรับรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชน ลดนักสูบหน้าใหม่ สร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2567 “รักปอด ไร้พอด (POD) ปลอดภัย ด้วยสุขบัญญัติ” พร้อมร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชน โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์ เครือข่ายเด็กและเยาวชน และเครือข่ายสาธารณสุข 77 จังหวัด เข้าร่วมทั้งออนไซต์และออนไลน์ กว่า 200 คน

นพ.โอภาส กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้ากำลังเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ซึ่งปัจจุบัน พบมีนักสูบหน้าใหม่หันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น และมีอายุน้อยลง กระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสื่อสารความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนเยาวชนให้เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์เพื่อการไม่บริโภคบุหรี่ ซึ่งกิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2567 “รักปอด ไร้พอด (POD) ปลอดภัย ด้วยสุขบัญญัติ” ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดขึ้นนี้ ถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านการศึกษาและสาธารณสุขทั่วประเทศ ผ่านกลยุทธ์ STOP, BLOCK, TELL และ BE STRONG (STOP : หยุดคิด หยุดสูบ BLOCK : ทักษะการปฏิเสธ TELL : ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง/เฝ้าระวังเพื่อน และแหล่งจำหน่าย และ BE STRONG : หนักแน่นไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุ)

เพื่อสร้างกระแสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนักถึงอันตราย และป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบของเด็กและเยาวชน และให้สถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศเป็นพื้นที่ปลอดสิ่งเสพติด พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ในการสื่อสารถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง สื่อสาร เตือนภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็งและมีสุขภาวะที่ดี

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้า
ด้าน นพ.สุระ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมรณรงค์สุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2567 “รักปอด ไร้พอด (POD) ปลอดภัย ด้วยสุขบัญญัติ” ได้ดึงพฤติกรรมตาม “สุขบัญญัติแห่งชาติ” ข้อที่ 5 งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ มาเป็นประเด็นการรณรงค์สื่อสารต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 โดยในวันนี้ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้า ดังนี้

  1. จะร่วมมือในการรณรงค์สร้างกระแสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน รับรู้ ตื่นตัว ตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ไฟฟ้า
  2. ส่งเสริมสนับสนุน สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการรณรงค์ประเด็น “รักปอด ไร้พอด (POD) ปลอดภัย ด้วยสุขบัญญัติ” ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
  3. สนับสนุนจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่เหมาะสม
  4. สื่อสารและสนับสนุนข้อมูลความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสร้างความเข้าใจผ่านสื่อและช่องทางทุกแพลทฟอร์ม 5.ร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Credit : https://www.hfocus.org/content/2024/06/30782


พิมพ์