บอร์ดยาสูบแห่งชาติเห็นชอบสกัดกั้น “บุหรี่ไฟฟ้า” ตามอนุสัญญาฯองค์การอนามัยโลก

บอร์ดยาสูบแห่งชาติเห็นชอบสกัดกั้น “บุหรี่ไฟฟ้า” ตามอนุสัญญาฯองค์การอนามัยโลก

บอร์ดยาสูบแห่งชาติเห็นชอบสกัดกั้น “บุหรี่ไฟฟ้า” ตามอนุสัญญาฯองค์การอนามัยโลก “สมศักดิ์” ประชุมคกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ มีมติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า สกัดกั้นป้องกันเข้าถึงเยาวชน พร้อมตั้งคณะทำงานสื่อสารอันตราย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) ครั้งที่ 2/2567 ว่า ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชากรโลกให้ปลอดภัยจากผลร้ายของการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบและเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศในการสกัดกั้นไม่ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแพร่กระจายไปทั่วโลกโดยเมื่อวันที่ 5 - 10 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีฯ ครั้งที่ 10 ณ สาธารณรัฐปานามา และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประเทศรัฐภาคีดำเนินการตาม “ปฏิญญาปานามา (Panama Declaration)” เพื่อกระตุ้นให้ภาคีต่าง ๆ เร่งดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกและร่วมกันปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชนและมนุษยชน จากผลกระทบด้านสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการบริโภค/สัมผัสกับควันบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ รวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมยาสูบ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณาประเด็นองค์การอนามัยโลก ห่วงใยเรื่องสิทธิเด็ก อย่างบางคนสูบบุหรี่ แต่บางคนไม่สูบกลับต้องรับควันบุหรี่ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า อย่างกลิ่น อย่างควัน ผู้ปกครองไม่สามารถรู้ว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้า เพราะกลิ่นไม่เหมือนบุหรี่ทั่วไป เนื่องจากทำกลิ่นให้หอม กลายเป็นปัญหาในการติดตามสอดส่องดูแล เรื่องนี้คณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้ความสนใจและมีมติในการป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนำเข้า จำหน่าย ไม่ให้มีการลักลอบเข้ามา ซึ่งคนลักลอบมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ส่วนกฎหมายของ สคบ. มีโทษจำคุก 3 ปี

“ผมได้ให้ตั้งคณะทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า และทำการสื่อสารถึงปัญหา ให้ผู้ปกครองรับทราบ เพราะ บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีกลิ่น แต่เป็นสิ่งเสพติดเป็นการทำลายมนุษยชาติ โดยเฉพาะเด็ก เราต้องดำเนินการตามองค์การอนามัยโลก ปกป้องเด็กเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยว” นายสมศักดิ์ กล่าว

บอร์ดยาสูบฯเห็นชอบควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมติที่ประชุมเห็นชอบมาตรการการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กของประเทศไทย ดังนี้

  1. การพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน ของกระทรวงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประเด็นการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ รวมถึงยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
  2. การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาเลิกบุหรี่ (Cytisine) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  3. การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ และรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ รวมถึงการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทในการรณรงค์เพื่อการไม่บริโภคบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ และการขับเคลื่อนงานด้านการควบคุมยาสูบทุกระดับ
  4. การคุ้มครองจากการแสวงผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการมาตรการข้างต้นตามบริบทของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการเข้าถึง ควบคุม และคุ้มครองสุขภาพอนามัยประชาชนจากพิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบ

https://www.hfocus.org/content/2024/06/30773


พิมพ์