สรพ. จับมือภาคีเครือข่าย ใช้กลไก HA ขับเคลื่อนงานป้องกัน รักษา ฟื้นฟูภาวะติดนิโคติน

สรพ. จับมือภาคีเครือข่าย ใช้กลไก HA ขับเคลื่อนงานป้องกัน รักษา ฟื้นฟูภาวะติดนิโคติน

สรพ. ลงนาม MOU ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เดินหน้าใช้กระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นกลไกบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภาวะติดนิโคติน

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2566 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาภาวะติดนิโคติน ด้วยกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ โดยมี พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการ สรพ. และ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และประธานเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เป็นตัวแทนองค์กรในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

พญ.ปิยวรรณ กล่าวว่า สรพ. มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในการประเมินและรับรองระบบบริการสุขภาพของสถานพยาบาล ตลอดจนประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อขยายเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลให้ครอบคลุมในทุกมิติ เช่นเดียวกับเรื่องของภาวะติดนิโคตินก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ สรพ. ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นต้นตอของโรคเรื้อรัง ก่อให้เกิดความสูญเสียในหลายมิติ ทั้งทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดูแลรักษาเมื่อยามเจ็บป่วย และทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องสูญเสียชีวิตไปจากโรคอันเกิดจากภาวะติดนิโคติน ด้วยเหตุนี้ สรพ. จึงได้ร่วมมือกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อบูรณาการกระบวนการพัฒนาคุณภาพในระบบบริการสุขภาพของสถานพยาบาล ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภาวะติดนิโคติน รวมทั้งป้องกันการติดซ้ำในประชากรทุกกลุ่มวัย ครอบคลุมกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ตลอดจนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานพยาบาลให้ปลอดมลพิษที่เกิดจากบุหรี่ โดยใช้กลไกการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในการพัฒนาและส่งเสริมให้มีสถานพยาบาลต้นแบบที่ดำเนินการทั้งเชิงรุกและเชิงรับร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภาวะติดนิโคติน

Credit : https://www.thairath.co.th/news/local/2690626


พิมพ์