เคาะ ‘ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์’ เป็นสถานบริการในระบบบัตรทอง

เคาะ ‘ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์’ เป็นสถานบริการในระบบบัตรทอง

บอร์ดสปสช.เคาะ "ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์" เป็นสถานบริการในระบบบัตรทอง พร้อมให้บริการสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ตั้งเป้า 2.1 หมื่นคนต่อปี...เมื่อวันที่ 16 ต.ค. นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 10/2565

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.65 มีมติเห็นชอบประกาศกำหนดให้ “ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ” (ศบช.) โดยมูลนิธิสร้างสุขไทยเป็นสถานบริการอื่นตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เริ่มให้บริการปีงบประมาณ 66 ภายหลังจากที่โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ประเมินความคุ้มค่าและภาระงบประมาณของบริการ ศบช. พบว่า ทำให้คนเลิกบุหรี่สำเร็จกว่า 17% ของผู้มารับบริการ มีความคุ้มค่า ช่วยประหยัดต้นทุนทางสังคมได้ตั้งแต่ 525-10,333 บาทต่อผู้สูบหนึ่งราย ส่งผลให้ในการประชุมบอร์ด สปสช. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 1 พ.ย.64 มีมติเห็นชอบให้บริการสายด่วนเลิกบุหรี่เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และให้จ่ายชดเชยบริการได้ภายหลังจากที่ ศบช. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) พร้อมให้จัดทำร่างประกาศกำหนดให้ ศบช. เป็นสถานบริการอื่นตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ

นอกจากนี้ในส่วนบุคลากรบริการ ศบช. ยังมีคุณสมบัติตามตามแนวปฏิบัติการบริการของสถานบริการสาธารณสุขอื่นตามที่ บอร์ด สปสช. ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ก.พ.63 ได้แก่ บุคลากรด้านสาธารณสุขสาขาต่างๆ ที่ผ่านการอบรมณ์หลักสูตรของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา และมีเจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทำหน้าที่คัดกรองเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ และสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับการบำบัด

“บริการสายด่วนเลิกบุหรี่ ภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประชาชนไทยทุกคน จะเริ่มให้บริการในปีงบประมาณ 66 โดยตั้งเป้าหมายผู้รับบริการเบื้องต้นที่ 21,400 คนต่อปี โดยทุกรายที่เข้ารับบริการต้องมีการแสดงเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อพิสูจน์ตัวตน ในการนี้ สปสช. จะมีการกำกับติดตามผลงานการให้บริการร่วมกับกรมควบคุมโรค เพื่อเป็นการประเมินการดำเนินงานต่อไป” เลขาธิการ สปสช. กล่าว....

Credit : https://www.dailynews.co.th/news/1585481/


พิมพ์