สสส. พร้อมภาคีเครือข่ายพระสงฆ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วัดปลอดบุหรี่ 4 ภาค”

สสส. พร้อมภาคีเครือข่ายพระสงฆ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วัดปลอดบุหรี่ 4 ภาค”

โครงการสนับสนุนการสื่อสารงานของภาคีควบคุมยาสูบ ร่วมกับ มูลนิธิโพธิยาลัย และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเสวนาออนไลน์และนำเสนอการขับเคลื่อนงานวัดปลอดบุหรี่และลดปัจจัยเสี่ยงของเครือข่ายพระสงฆ์ 4 ภาค

ในรูปแบบการประชุมเสมือน (Virtual Meeting) ผ่านระบบออนไลน์ และถ่ายทอดสดทาง Facebook Live เพจ ชวน ช่วย เลิกบุหรี่ ในหัวข้อ “พส. ชวน ช่วย เลิก” เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้การทำงานเพื่อควบคุมยาสูบในวัด รวมถึงการดำเนินงานให้วัดเป็นสถานที่เพื่อสุขภาวะของประชาชน ผ่านตัวแทนจากภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีการดำเนินงานร่วมกับชุมชน โดยมีกลุ่มพระสงฆ์และตัวแทนประชาชนในภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม..

นางสาวนิรดา แสนรัตน์ ผู้รับผิดชอบโครงการสนับสนุนการสื่อสารงานของภาคีควบคุมยาสูบ (ชวน ช่วน เลิกบุหรี่) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า เป็นการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานวัดปลอดบุหรี่ และลดปัจจัยเสี่ยงโดยกลไกพระสงฆ์ พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์และค้นหาแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของกลุ่มพระสงฆ์และประชาชน ตลอดจนสื่อสารการขับเคลื่อนและผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบไปสู่สาธารณะให้เห็นการทำงานในระดับพื้นที่ต่าง ๆ

ด้าน พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ, ผศ.ดร. คณะอนุกรรมการวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐากทั้ง 4 ภาค มาจากการประกาศธรรมนูญว่าด้วยสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 ที่มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีพระสงฆ์เป็นกลไกหลักในการหนุนเสริมกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมวัดสุขภาวะ หรือวัดปลอดบุหรี่ โดยมีประชาชนเข้ามาหนุนเสริมการทำงานของพระสงฆ์

 

กลไกการทำงานของพระพระคิลานุปัฏฐากนั้น จะเป็นเหมือนรูปหัวใจที่มีสองฝั่ง คือ ฝั่งพระสงฆ์และฆราวาสที่ทำงานสอดประสานไปด้วยกัน โดยฆราวาสจะเป็นผู้ดูแลด้านกายภาพและสังคม ส่วนพระสงฆ์จะเป็นผู้ดูแลด้านจิตและสติปัญญา โดยภาคีเครือข่ายจากทั้งสองส่วนมาหลอมรวมเชื่อมต่อกันตรงกลาง ทั้งมหาเถระสมาคมกับกระทรวงสาธารณสุข มีพระคิลานุปัฏฐากเป็นแกนกลางอบรมพัฒนาศักยภาพ ภายใต้การหนุนเสริมจาก สสส. โดยพระสงฆ์รุ่นใหม่จะขับเคลื่อนให้วัดเป็น “วัดรอบรู้สุขภาพ” มีกลไกในการขับเคลื่อนงานร่วมกับชุมชน ยกระดับไปสู่การเรียนรู้ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ และขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป.

... สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/492522/


พิมพ์