เลิกบุหรี่เถอะพี่น้องแรงงาน

เลิกบุหรี่เถอะพี่น้องแรงงาน

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการวามรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เผยผลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วงเดือนเมษายน 2564 โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล

ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ใช้แรงงานนอกระบบ (เช่น รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง แท็กซี่ งานบ้าน เกษตร และประมง) และผู้ใช้แรงงานในระบบ (เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างร้าน เป็นต้น) จำนวน 1,120 ตัวอย่าง พบว่าพฤติกรรมการบริโภคยาสูบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ ในผู้ใช้แรงงานมีการสูบบุหรี่ในปริมาณลดลง ...

Credit : https://www.facebook.com/1189203914580604/posts/1925207484313573/

news160521


พิมพ์