ผอ.ศจย. เป็นประธานเปิดการอภิปรายผล โครงการวิจัยการพัฒนายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ยาสูบ

ผอ.ศจย. เป็นประธานเปิดการอภิปรายผล โครงการวิจัยการพัฒนายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ยาสูบ

ผอ.ศจย. เป็นประธานเปิดการอภิปรายผล โครงการวิจัยการพัฒนายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ยาสูบ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการลดการบริโภคยาสูบของประชาชน วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09:00-12:00 น. ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศจย.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอภิปรายผลโครงการวิจัยการพัฒนายุทธศาสตร์

ทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ยาสูบ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการลดการบริโภคยาสูบของประชาชน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

โดย ศ.นพ.รณชัย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยาสูบ และผลกระทบของโครงสร้าง ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และพฤติกรรมการปลูกยาสูบของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและครัวเรือน การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ยาสูบ เช่น การปลูกพืชหรือการประกอบธุรกิจอื่นเพื่อทดแทน ซึ่งการดำเนินงานจะต้องบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคสังคม และการวิชาการเพื่อศึกษา ค้นคว้า แนวทางที่จะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้ครอบคลุมทุกมิติของสังคม
@Jack จเร
#สมาคมหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งปีประเทศไทย(สภท.56ปี)
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
#T.Newsman007Online

Credit : https://newsman007.com/?p=7140


พิมพ์