ประกาศการคัดเลือกบริษัทรับจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22

ประกาศการคัดเลือกบริษัทรับจัดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดจ้างบริษัทรับจัดงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จึงกำหนดรายละเอียดของการจัดประชุมวิชาการและการจัดบูธนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (Pre-conference) และบูธนิทรรศการของหน่วยงานในการประชุมของการจัดงานไว้ตามเอกสารแนบท้าย
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ จึงขอประกาศเชิญชวนบริษัทรับจัดงานประชุมที่สนใจยื่นใบเสนอราคาได้ที่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ทั้งนี้ หากประสงค์ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คุณรติกร เพมบริดจ์ หมายเลขโทรศัพท์ 085-802-8823 โทรสาร 02-201-1729
อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดงานประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาต” ครั้งที่ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 1,080,500 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ศจย.ต้องการหาบริษัทรับจัดการประชุม และการจัดบูธนำเสนอผลงานวิจัยและโปสเตอร์เพื่อการควบคุมยาสูบ (Pre-conference) และบูธนิทรรศการของหน่วยงานในการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้ง ที่ 22 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2567 กรุงเทพฯ ซึ่งผู้รับจ้างต้องดำเนินกิจกรรมในทุกส่วน ดังเอกสารแนบ


พิมพ์