งานเสวนาวิขาการ "ข้อเสนอแนะคนกรุงเทพฯไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"

งานเสวนาวิขาการ "ข้อเสนอแนะคนกรุงเทพฯไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"

งานเสวนาวิขาการ "ข้อเสนอแนะคนกรุงเทพฯไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า" (บุหรี่ไฟฟ้า ปัญหาสังคม วิกฤติชุมชนเมือง) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 – 13.00 น.

  • ภยันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า โดย ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
  • การแทรกแซงนโยบายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย โดย อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร หน่วยวิชาการบ่มเพาะเครือข่ายนักจัดการปัจจัยเสี่ยง
  • ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าใน สังคมและชุมชนเมือง โดย ผศ.ดร.วรรณภา นาราเวช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • บทบาทของสถาบันการศึกษากับการปกป้องเยาวชนไทยจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า โดย นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
  • ทิศทางการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย โดย ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ผู้ดำเนินการแสวนาวิชาการ
อ.จุฑาทิพย์ คงปั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

01


พิมพ์