กิจกรรมอบรมนักจัดการปัจจัยเสี่ยงฯ ครั้งที่ 5 และ 6

กิจกรรมอบรมนักจัดการปัจจัยเสี่ยงฯ ครั้งที่ 5 และ 6

กิจกรรมอบรมนักจัดการปัจจัยเสี่ยงฯ ครั้งที่ 5 และ 6วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ในหัวข้อ

  • การผลักดันนโยบายสาธารณะด้านการควบคุมยาสูบ  โดย ผศ.ดร. ลักขณา เติมศิริกุลชัย
  • Health communications  โดย ผศ.ดร. ศรีรัช ลาภใหญ่ ลอยสมุทร

และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการควบคุมยาสูบทุกท่านจากโครงการบ่มเพาะเครือข่ายนักจัดการปัจจัยเสี่ยง scan qr code เพื่อเข้าร่วมอบรม


พิมพ์