กิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า"

กิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า"

รับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า" ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
กำหนดให้มีการแข่งขันกิจกรรมให้ความรู้และการประกวดสื่อสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย

  • กิจกรรมให้ความรู้ "เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า"
    เป็นการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า สมัครได้ทั้งนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทั้งแบบ Onsite และแบบ Online ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร สมัครระหว่าง 25 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2565 เฉพาะในจังหวัดที่เป็นจุดจัดกิจกรรม/กลุ่มภูมิภาคที่กำหนด
  • กิจกรรมการประกวด TikTok สื่อสร้างสรรค์ เป็นการสมัครเข้าร่วมส่งผลงาน TikTok สื่อสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า รับสมัคร 1-15 ธันวาคม 2565 ผู้สมัครเป็นนักเรียน นักศึกษา ปัจจุบันเรียนที่สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน ในจังหวัดของกลุ่มภูมิภาคที่กำหนด สมัครได้ทั้งประเภททีมและบุคคล มีเงินรางวัล โล่ และเกียรติบัตร

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 085-066-1440 หรือ
https://bit.ly/3NezEHW

infonov22


พิมพ์