ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง: นักวิชาการ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง: นักวิชาการ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง: นักวิชาการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิเทศศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์และที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ
 3. สามารถจัดการเรียนการสอนผ่าน e-learning ได้
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ office และ social media
 5. มีประสบการณ์ในการควบคุม บริหารโครงการวิจัยต่าง ๆ ทั้งระบบ
 6. มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

 1. ประสานงานเพื่อพัฒนาและการให้ทุนพร้อมติดตามโครงการวิจัยทั้งระบบ
 2. ประสานงานกับนักวิจัย คณาจารย์ หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการจัดประชุมอบรมต่าง ๆ ตามกิจกรรมที่กำหนดไว้
 3. จัดเก็บข้อมูลการตีพิมพ์บทความวิชาการและวิจัยในวานสารระดับชาติและนานาชาติ
 4. สรุปการจัดกิจกรรมและโครงการพร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายต่อไป
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การคัดเลือก:
การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอริศรา ตั้งจิตสราญ/คุณคัทลียา จระกา (ศจย.) โทร 06-4585-3818การสมัครงาน:
สมัครงานด้วยตัวเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาวุฒิการศึกษา บัตรประชาชน อื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 อยู่ห่างจาก BTS สะพานควาย 1.5 กม. และถนนพระราม 6 อยู่ห่างจากอาคารทิปโก้ 0.5 กม.

หลักเกณฑ์การคัดเลือก:
การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอริศรา ตั้งจิตสราญ/คุณคัทลียา จระกา (ศจย.) โทร 06-4585-3818

หมายเหตุ:
ต้องมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ผลิตสุราหรือยาสูบ หรือเคยได้รับทุนอุดหนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมใดๆ จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


พิมพ์