ประกาศผลการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ

ประกาศผลการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ

ประกาศผลการประกวดนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ในการประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม” วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

 ประเภท การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral presentation) ได้แก่

  • ชนะเลิศ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ ความต้องการเลิกปลูกยาสูบและแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกและอาชีพทดแทนการปลูกยาสูบของชาวไร่ยาสูบในประเทศไทย
  • รองชนะเลิศ นพ.ภูมิใจ สรเสณี สำรวจสถานการณ์การลักลอบนำเข้าและจัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาแบบสอบถามปัจจัยที่เอื้อต่อการเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าโดยผ่านมุมมองผู้นำเข้า
    ผู้จำหน่ายและผู้สูบในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย

ประเภท การนำเสนอผลงานวิจัยด้วย E-Poster ได้แก่

  • ชนะเลิศ นางสาวธัญญลักษณ์ อัมพวัน พัฒนาการดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทางสื่อสังคมออนไลน์ในระดับพื้นที่ กรณีศึกษา : บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จังหวัดกาฬสินธุ์
  • รองชนะเลิศ รศ.ธราดล เก่งการพานิช The Effects of Foot Reflexology for Smoking Cessation on Brain Activities with Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI): A Pilot Study

พิมพ์