ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ปี 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ปี 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ปี 2564 ”รู้เท่าทันและเฝ้าระวังภัยคุกคามบุหรี่ไฟฟ้า” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมไพจิตรปวะบุตร อาคารเรียนรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ

ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 พฤศจิกายน 2564
ลิงค์ลงทะเบียน: Click ที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ หรือโทร. 055-967432
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid 19 และพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก

info09 11 21


พิมพ์