การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย ในหัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย ในหัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย ในหัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์” ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 – 13.00 น. ณ โรงแรม เอเชีย ห้อง ประกายเพชร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมอภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่า ยาสูบฆ่าคนมากกว่า 8 ล้านคนในแต่ละปี โดยเป็นผู้ใช้ยาสูบโดยตรงเสียชีวิตกว่า 7 ล้านคน ในขณะที่ประมาณ 1.2 ล้านคนเป็นผลมาจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง ประมาณ 80% ของผู้สูบบุหรี่ทั่วโลก 1.1 พันล้านคนอาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง การใช้ยาสูบทำให้เกิดความยากจน เพราะทำให้ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น อาหาร หรือที่พัก ต้องถูกแบ่งมาใช้กับยาสูบ ซึ่งนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ มาตรการทางด้านราคาและภาษีจัดเป็นมาตรการที่สำคัญมาตรการหนึ่งในการลดอุปสงค์ของยาสูบ ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีในฐานะรัฐภาคี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงร่วมมือกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์นโยบาย ในหัวข้อ “ภาษีบุหรี่ มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์” ณ โรงแรม เอเชีย ห้อง ประกายเพชร วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 – 13.00 น. โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์เข้าร่วมอภิปรายเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาการควบคุมยาสูบของประเทศไทยต่อไป

TRCinfo04Mar2021


พิมพ์